Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Sato: Μείωση 60,43% του τζίρου και ζημίες 11 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Μείωση 60,46% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Sato το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2012, παρουσιάζοντας ζημιές 11,111 εκατ. ευρώ , έναντι 11,122 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 7,669 εκατ. ευρώ έναντι 19,397 εκατ. ευρώ. Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης μειώθηκαν κατά 63,60% και ανήλθαν στα 2,829 εκατ. ευρώ έναντι 7,772 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας μειώθηκαν 25,23% και διαμορφώθηκαν στα 12,754 εκατ. ευρώ έναντι 17,059 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, ανήλθαν σε ζημίες 6,493 εκατ. ευρώ έναντι 4,705 εκατ.ευρώ.

Βογιατζόγλου: Μείωση πωλήσεων και ζημίες εμφάνισε ο Όμιλος στο εννεάμηνο


Μείωση 25,81% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE στο εννεάμηνο του 2012, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 13,915 εκατ. ευρώ έναντι 18,756 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 5,187 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 20,97% έναντι 6,563 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2011. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 295.000 ευρώ από 43.000 ευρώ στο εννεάμηνο του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 581.000 ευρώ (έναντι κερδών ύψους 10.000 ευρώ στο εννεάμηνο του 2011. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 655.000 ευρώ από ζημίες ύψους 143.000 ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 10,689 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 29,20 %, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011 οπότε και διαμορφώθηκαν σε 15,099 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 4,018 εκατ. ευρώ έναντι 5,168 εκατ. ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο μειωμένα κατά 22,26%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στις 107.000 ευρώ έναντι ζημιών 391.000 ευρώ στο εννεάμηνο του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες 313.000 ευρώ, από ζημίες 173.000 ευρώ στο εννεάμηνο του 2011. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 346.000 ευρώ από ζημίες 231.000 ευρώ στο εννεάμηνο του 2011.

Ενίσχυση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας για τον Όμιλο Euromedica  • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 24,4% (176,04 εκ. ευρώ)
  • Ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στα 30,8 εκ. ευρώ
  • Σημαντική ενίσχυση των εκτός Ελλάδας δραστηριοτήτωνΟ Όμιλος εταιρειών Euromedica ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το εννεάμηνο του 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτήρισαν το εννεάμηνο του 2012 και συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία είναι η σημαντική έλλειψη ρευστότητας στην αγορά καθώς και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος απόρροια της συνεχιζόμενης ύφεσης και των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής που λαμβάνονται. Σε αυτό το πλαίσιο ο κλάδος υγείας έχει επηρεαστεί σημειώνοντας σημαντικές απώλειες. Η Διοίκηση της Euromedica όμως λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά προσάρμοσε εγκαίρως το στρατηγικό της σχεδιασμό και κεφαλαιοποίησε τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, ενέργειες που απέδωσαν και αντικατοπτρίζονται και στα οικονομικά της αποτελέσματα.  
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2012 σε 176 εκ. ευρώ έναντι 141,6 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 24,4%, απόρροια της ενίσχυσης των διεθνών δραστηριοτήτων η οποία οδήγησε στην αυξημένη πληρότητα στα κέντρα αποκατάστασης και τις γενικές κλινικές του Ομίλου.
Τα μικτά κέρδη  του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 138,6% και ανήλθαν σε 46 εκ. ευρώ έναντι 19,3 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται σε ποσοστό 26,2% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι ποσοστού 13,6% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η βελτίωση της μεικτής κερδοφορίας αποδίδεται στην αύξηση της πληρότητας, στην πολιτική περιορισμού του κόστους απόρροια της κεντρικής διαπραγμάτευσης βασικών συμβάσεων, όσο και στη συνολική βελτίωση του μίγματος υπηρεσιών υγείας που προσφέρθηκαν.
Σημαντική ήταν και η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου όπου τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2012 σε 30,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 63 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 70 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 87,4 εκ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 8,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 93,9 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2011.
Σε επίπεδο  ταμειακών ροών, συνεχίστηκαν και  στο τρίτο τρίμηνο οι πιέσεις  καθώς το μεγαλύτερο μέρος των  εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου κατά την 30/9/2012 προέρχονταν από ασφαλιστικά  ταμεία του Δημοσίου και τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της.  
Η Διοίκηση του  Ομίλου Euromedica προσδοκά στην υλοποίηση  των εξαγγελιών της κυβέρνησης για  αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς εταιρείες του ιδιωτικού τομέα υγείας, μετά και τις τελευταίες ενέργειες για την έγκριση της εκταμίευσης της δόσης από την τρόικα, που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας του Ομίλου. Παράλληλα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των μεταβαλλόμενων συνθηκών με στόχο την άμεση προσαρμογή στα νέα δεδομένα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της Euromedica περιλαμβάνουν την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στις εκτός Ελλάδος αγορές και κυρίως στη Μέση Ανατολή καθώς και την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους, όπου αυτό είναι εφικτό, χωρίς να επηρεάζεται η υψηλή ποιότητα  των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που αποτελεί για τη Euromedica απόλυτη προτεραιότητα.
Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα εννεάμηνου 2012 ο κύριος Θωμάς Λιακουνάκος δήλωσε: «Η ενίσχυση του εξωστρεφή προσανατολισμού της Euromedica και η διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας αποτελούν το βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κάνουμε όλες τις αναγκαίες επενδυτικές επαφές που θα μας επιτρέψουν την επέκταση μας στις διεθνείς αγορές είτε αυτόνομα, είτε μέσω συμπράξεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των χωρών αυτών. Στόχος μας είναι σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε να προφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες στον τομέα υγείας.»

ΕΛΓΕΚΑ: Μειωμένες πωλήσεις και ζημίες, στο 9μηνο


Στο ποσό των 250,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εισηγμένης εταιρείας ΕΛΓΕΚΑ στο εννεάμηνο του 2012 έναντι 265,6 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011.

Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,9 εκατ. ευρώ το 2011. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 6,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012 από ζημίες 3,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου 2012, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να συγκρατήσει την πτώση των πωλήσεών του σε ικανοποιητικά επίπεδα (5,8%), να διατηρήσει το μικτό περιθώριο κέρδους (10,8% έναντι 10,7% τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011), καθώς και να μειώσει το λειτουργικό του κόστος κατά 2,6%, παρά την επιβάρυνση από μια σειρά έκτακτων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της αναδιάρθρωσης του δικτύου του και την προσαρμογή της δομής του στις νέες συνθήκες. Η μείωση των μικτών κερδών (λόγω των μειωμένων πωλήσεων), σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος χρήματος και την αρνητική επιρροή από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, είχαν ως συνέπεια την πραγματοποίηση ζημιών.

kathimerini.gr

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: H Βασιλική Φωκά, η πτώχευση και ο Ακης


Στην μακρά αλυσίδα των επιχειρήσεων που χτυπάνε «κανόνι» προστέθηκε και η αλυσίδα «FOKAS». Η 53χρονη Βασιλική Φωκά, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας πέτυχε να υπαχθεί στο πτωχευτικό άρθρο 99, κάτι που σημαίνει ότι δεκάδες καταστήματα κλείνουν και οι εργαζόμενοι μένουν στο δρόμο. Aλλά και η ιστορία της Βασιλικής από μόνη της είναι ένα ελληνικό πολιτικο-οικονομικό σήριαλ.

Οι μισοί από τους 40 εργαζομένους στο κατάστημα Φωκάς στην οδό Ερμού στην Αθήνα έχουν ήδη προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας και όπως αναφέρει η δικηγόρος των εργαζομένων «μερικοί έχουν να πληρωθούν από τον Ιούλιο του 2012 και πληρώνονται κάποια έναντι. Αυτά τα έναντι είναι 50 και 100 ευρώ ανάλογα με τον εργαζόμενο».

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς η εταιρεία Fokas αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις κύρίως λόγω της μεγάλης μείωσης των πωλήσεων και του υψηλού δανεισμού (80 εκατ. ευρώ).

Η Βασιλική Φωκά, ο Αστέριος και ο Ακης Τσοχατζόπουλος

Η κυρία Βασιλική Φωκά είναι σήμερα πρόεδρος της εταιρείας Νεφέλη Ενδυματική ΑΕ, η οποία ανήκει στον όμιλο Φωκά. Tα τελευταία 20 χρόνια διοικεί ουσιαστικά τον κολοσσό FOKAS, τον οποίο ίδρυσε ο 80χρονος πατέρας της Λέανδρος, σημερινός πρόεδρος της εταιρείας.

Η ΚΑΥΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Η ΔΗΜΑΡ για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας.


Επίκαιρη Ερώτηση βουλευτού ΔΗΜΑΡ Α' Θεσσαλονίκης Α. Ξηροτύρη για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας.

Η Επίκαιρη Ερώτηση  αφορά τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την άρση όλων των εμποδίων για την υλοποίηση της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Γι’ ερωτάται  με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η διοχέτευση των πόρων σε επιχειρήσεις που το έχουν πραγματικά ανάγκη κυρίως μέσω κριτηρίων αξιολόγησης που σε μεγάλο βαθμό θα διερευνούν την βιωσιμότητά τους, την ικανότητά τους να δημιουργούν υπεραξία, αλλά το κυριότερο να δημιουργούν απασχόληση και θέσεις εργασίας.

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε η συνάντηση Στουρνάρα-τραπεζιτών


Ολοκληρώθηκε, χωρίς δηλώσεις από τις δύο πλευρές, η συνάντηση του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με αντικείμενο τη συμμετοχή ή μη των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από τραπεζικούς παράγοντες, δεν σημειώθηκε συμφωνία κατά τη συνάντηση, καθώς η τρόικα διαφωνεί με την «πιστωτική ενίσχυση» εάν οι ελληνικές τράπεζες μετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι ίδιοι παράγοντες επισημαίνουν ότι αφού δημοσιοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα (πιθανόν την προσεχή Δευτέρα) από τον ΟΔΔΗΧ η πρόταση επαναγοράς των ομολόγων και αφού γίνουν οι προσφορές και δουν το εύρος των τιμών, τότε θα σταθμίσουν τα δεδομένα και αναλόγως θα πράξουν.

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

Αίτηση για πτώχευση και ο Fokas


«Τέλος εποχής» για την αγορά λιανικού εμπορίου έπειτα από την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του ιστορικού ομίλου ένδυσης και υπόδυσης.

Η αλυσίδα καταστημάτων «Fokas» με κεντρικό ρόλο στην αγορά της Βορείου Ελλάδας, αλλά και έντονη παρουσία στην Αθήνα και την Αττική αποφάσισε να υποβάλει αίτημα πτώχευσης, κάτι που σημαίνει ότι δεκάδες καταστήματα θα βάλουν «λουκέτο» και αρκετοί εργαζόμενοι να βρίσκονται υπό την απειλή της απόλυσης.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι είναι απλήρωτοι από τον Αύγουστο, ενώ άγνωστο παραμένει τον αν θα λάβουν τα χρήματά τους.

Η εταιρεία Φωκάς λειτουργεί πάνω από εβδομήντα χρόνια, ξεκινώντας στο μακρινό 1936 με το πρώτο κατάστημα να ανοίγει στην οδό Ερμού στη Θεσσαλονίκη.

ΟΠΑΠ: Ποιοι περνούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού


Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των οκτώ εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την πώληση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως ανακοίνωσε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα συμμετάσχουν οι εξής επτά (7) εταιρείες και κοινοπραξίες που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής:

- BC Partners
- Emma Delta Ltd, ένα επενδυτικό κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η εταιρία Emma Delta Management Ltd με κύριους μετόχους τους Jiri Smejc (66,7%) και Γιώργο Μελισσανίδη (33,3%)
- Κοινοπραξία των εταιριών Gauselmann AG (55%), Playtech Ltd (41%) και Helvason Ltd (4%)
- Κοινοπραξία των εταιριών Intralot Holdings Luxemburg S.A. (34%) και Intralot Investments Ltd (66%)
- Primrose Treasure Limited, θυγατρική της εταιρίας Fosun international
- Third Point LLC
- TPG Capital

Σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, θα εγκριθούν τα κείμενα για την Β' φάση του διαγωνισμού που θα οδηγήσει στην υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.

Enhanced by Zemanta

Quest Συμμετοχών: Μείωση πωλήσεων και κερδών το εννεάμηνο του 2012


Σε 202,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2012 οι πωλήσεις του Ομίλου Quest Συμμετοχών έναντι 225,8 εκατ. πέρυσι, μειωμένες κατά 10%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση των πωλήσεων προέρχεται τόσο από τον κλάδο των προϊόντων και λύσεων πληροφορικής όσο και τον κλάδο των ταχυμεταφορών.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,188 εκατ. ευρώ, έναντι 9,854 εκατ. ευρώ του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,017 εκατ. ευρώ, έναντι 4,527 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 1,917 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,004 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Quest Holdings, τα έσοδα ανήλθαν σε 3,207 εκατ. ευρώ έναντι 3,579 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 243 χιλ. ευρώ έναντι 627 χιλ. ευρώ του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 18 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 228 χιλ. ευρώ πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν 54 χιλ. ευρώ, έναντι 1,244 εκατ. ευρώ τη περυσινή περίοδο.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Μπ.Βωβός


Με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο επιχειρηματίας Μπάμπης Βωβός αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Ο Μπάμπης Βωβός συνελήφθη προχτές για χρέη στο Δημόσιο, ύψους 1.010.000 ευρώ.

Ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Την Τετάρτη είχε οριστεί να συζητηθεί στο Πρωτοδικείο η αίτηση της εταιρείας του κ. Βωβού για την υπαγωγή της στο καθεστώς προστασίας του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε.

Ταυτόχρονα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της εταιρείας για διατήρηση προσωρινής διαταγής που είχε εκδοθεί, με την οποία είχαν ουσιαστικά «παγώσει» οι απαιτήσεις των πιστωτών της.

«Έρευνα»: Γιατί η φοροδιαφυγή συνεχίζει να μεγεθύνεται, ακόμη και μετά το μνημόνιο;


Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στις 23:30 η «Έρευνα» με τον Παύλο Τσίμα παρουσιάζει τον «λαβύρινθο» της εφορίας

Εδώ και σαράντα χρόνια, ακούμε την υπόσχεση μιας μεταρρύθμισης  που θα κάνει το φορολογικό σύστημα  “δίκαιο” και “αποδοτικό”. Γιατί  δεν το αποκτήσαμε ακόμη;

Εδώ και σαράντα  χρόνια ακούμε την υπόσχεση ότι η κυβέρνηση “θα πατάξει την φοροδιαφυγή”. Γιατί η φοροδιαφυγή συνεχίζει να μεγεθύνεται, ακόμη και μετά το μνημόνιο;

Οι  απαντήσεις «Έρευνα» με τον Παύλο Τσίμα την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στις 23:30 στο MEGA

Αύξηση 4% στο δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Οκτώβριο


Αύξηση 4,0% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) τον Οκτώβριο του 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2011, έναντι αύξησης 8,1% που είχε σημειωθεί κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει επίσης ότι σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2012, ο Γενικός Δείκτης μειώθηκε κατά 1,0% τον Οκτώβριο του 2012, έναντι μηδενικής μεταβολής που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

Εν τω μεταξύ, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2010 - Οκτωβρίου 2011, αυξήθηκε κατά 5,5%, έναντι αύξησης 7,8% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Μotor Oil:Στα 9 ευρώ μειώνει την τιμή-στόχο η UBS

Στα 9 ευρώ από 10 πριν περικόπτει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Motor Oil η UBS σε έκθεση με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου.

O διεθνής οίκος διατηρεί τη σύσταση Buy για τη μετοχή της εισηγμένης, ενώ προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη του ομίλου θα ανέλθουν στα 122 εκατ. ευρώ το 2012.

Όπως επισημαίνει η UBS η μετοχή της Motor Oil παραμένει ελκυστική.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της Motor Oil ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου στα 7,9 ευρώ.
Enhanced by Zemanta

Ηλεκτρονική Αθηνών: Συμφωνία με τράπεζες για μετατροπή δανεισμού σε μακροπρόθεσμο

Την επίτευξη συμφωνίας με τέσσερις πιστώτριες τράπεζες για τη μετατροπή του 96,6% του δανεισμού της από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο, ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία Ηλεκτρονική Αθηνών ΑΕ.

Ειδικότερα, από το σύνολο των 38,250 εκατ. ευρώ που είχε βραχυπρόθεσμο δανεισμό ο όμιλος, ποσό ύψους 36,943 εκατ. ευρώ μετετράπησαν σε μακροπρόθεσμο και το υπόλοιπο των 1,307 εκατ. ευρώ παραμένει βραχυπρόθεσμο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η κίνηση καταδεικνύει την έμπρακτη εμπιστοσύνη των τραπεζών προς την εταιρεία και αυξάνει τα κεφάλαια κίνησης που σε συνδυασμό με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βελτιώνει σημαντικά τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του ομίλου.

kathimerini.gr

Σάνυο Ελλάς: Μείωση τζίρου και ζημίες στο εννεάμηνο

Στο ποσό των 7,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική στο εννεάμηνο του 2012 έναντι των 11,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κάμψη των πωλήσεων οφείλεται στην μείωση των εσόδων από τον ναυτιλιακό τομέα κατά 3,6 εκατ. ευρώ λόγω των μειωμένων ναύλων σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011 και την απώλεια ενός πλοίου καθώς και στα μειωμένα έσοδα κατά 0,40 εκατ. ευρώ από ενοίκια του εμπορικού κέντρου AVENUE λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Ο όμιλος εμφάνισε ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών - επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ύψους 7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,6 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2011. Το αποτέλεσμα του εννεαμήνου του 2012 περιλαμβάνει το ποσό των 8 εκατ. ευρώ που αφορά απομείωση αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων από διακοπείσες δραστηριότητες (για την θυγατρική ARCADIA ABEE). Οι ζημίες του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 67 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2011.

Στόχος της εταιρείας για το 2012 είναι η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού και η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων.

Αναφορικά με την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ, η διοίκηση, στην ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, δεν θα είναι σε θέση να επαναδημοσιεύσει την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2011, πριν ολοκληρωθούν τυπικά όλες οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, όρο που έχει θέσει ο νόμιμος ελεγκτής της εταιρείας κατά την 31/12/2011.

kathimerini.gr

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Συνεχίζεται η επιστροφή καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα αυξήθηκαν οι καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς υποχώρησε η ανησυχία για την δόση και το ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι καταθέσεις έφθασαν στα 155, 25 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 154,33 δισ. ευρώ που ήταν τον Σεπτέμβριο.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν χάσει περίπου ένα τρίτο των καταθέσεών τους από την αρχή της κρίσης στα τέλη του 2009, εν μέρει επειδή οι εταιρείες και τα νοικοκυριά έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, υπό τον φόβο μιας υποτίμησης.

Δίωξη για κακούργημα στον επιχειρηματία Μπάμπη Βωβό

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στον επιχειρηματία Μπάμπη Βωβό, ο οποίος συνελήφθη χθες για οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος γιατί εκτός από την μη καταβολή οφειλών προς το δημόσιο, ύψους 1,010 εκατ. ευρώ, στη συνολική οφειλή περιλαμβάνεται και ποσό περίπου 220 χιλιάδων ευρώ από μη καταβολή φόρου μισθωτών υπηρεσιών προς το ΙΚΑ.

Σήμερα, επρόκειτο να συζητηθεί στο Πρωτοδικείο η αίτηση της εταιρείας του κ. Βωβού για την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, όμως η διαδικασία αναβλήθηκε.
Παράλληλα το δικαστήριο απέρριψε αίτημα της πλευράς Βωβού για διατήρηση προσωρινής διαταγής που είχε εκδοθεί για την αναστολή εκτέλεσης των απαιτήσεων πιστωτών της.

Βωβός: Αναβλήθηκε για τις 23/1 η εκδίκαση της αίτησης για το άρθρο 99

Αναβλήθηκε για τις 23 Ιανουαρίου η εκδίκαση της αίτησης της "Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε". για την υπαγωγή της στο άρθρο 99. Η αίτηση είχε καταθέσει στις αρχές Οκτωβρίου από την εταιρεία.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη συνελήφθη, στο Μαρούσι, για χρέη προς το Δημόσιο ο 79χρονος επιχειρηματίας Μπάμπης Βωβός. Για φοροδιαφυγή συνελήφθησαν επίσης άλλα εννέα άτομα.

Σε βάρος του επιχειρηματία είχαν εκδοθεί τρεις παραγγελίες από τον οικονομικό εισαγγελέα για χρέη στο ΙΚΑ, οφειλές για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών και προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 1.009.666,11 ευρώ.

Ο πρόεδρος της εταιρείας είχε, τότε, εξηγήσει ότι οι αρνητικές εξελίξεις που σχετίζονταν με τη ματαίωση της οικοδόμησης εμπορικού κέντρου στην περιοχή του Βοτανικού, σε συνδυασμό με τη μεγάλη έκθεση της εταιρείας σε δανεισμό, υπήρξαν καθοριστικής σημασίας για την εμφάνιση αρνητικών ταμειακών ροών.
Enhanced by Zemanta

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

«Λουκέτο» στις ΔΟΥ Πέμπτη και Παρασκευή

Απεργία θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη και την Παρασκευή οι εφοριακοί, ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΔΟΥ.

Οι εργαζόμενοι στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες αντιδρούν «στα όποια σχέδια για ιδιωτικοποιήσεις των φορολογικών τους αντικειμένων, στις συνενώσεις-συγχωνεύσεις των υπηρεσιών χωρίς κριτήρια και κυρίως στην κατάργηση των νησιωτικών ΔΟΥ, στη μείωση των αποδοχών τους με όποιο πρόσχημα, νόμο, κ.λπ.»

H ΠΟΕ-ΔΟΥ ζητεί αξιοκρατία και διαφάνεια στις υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και να εφαρμοστεί «το ήδη αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και όσοι τελεσίδικα αποδειχθούν διεφθαρμένοι να απολυθούν». Σημειώνει μάλιστα πως ήδη έχει υποβάλει προτάσεις στον αρμόδιο υφυπουργό Γ. Μαυραγάνη.

Πούλησε τη θυγατρική της στη ΠΓΔΜ η ΚΡΙ-ΚΡΙ

Σε πώληση της συμμετοχής της (ποσοστό 71,15%) στη θυγατρική της KRIKRI DOO Kumanovo, έναντι συνολικού τιμήματος 100.000 ευρώ, προχώρησε η εισηγμένη εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξυγίανση των δραστηριοτήτων της. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η δραστηριότητα της KRIKRI DOO Kumanovo, περιοριζόταν στην αγορά της ΠΓΔΜ και αφορούσε στην παραγωγή τοπικών γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και στην εμπορική αντιπροσώπευση των προϊόντων παγωτού και γαλακτοκομικών της ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ. Τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματά της ήταν ζημιογόνα και οι προοπτικές της διαφαίνονταν δυσοίωνες.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ συνεχίζει την παρουσία και δραστηριοποίησή της στη γείτονα αγορά μέσω αντιπροσώπου, με την εξαγωγή παγωτών και γιαουρτιών από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αποεπένδυση από την KRIKRI DOO Kumanovo αφορά σε ποσοστό μικρότερο του 2% του κύκλου εργασιών του Ομίλου.
Enhanced by Zemanta

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

Αντιδράσεις επαγγελματικών φορέων για την φορολογία στα ομαδικά συμβόλαια

Εκτός από τους φορείς της ασφάλισης , αντιδράσεις προκαλούνται και από τους φορείς των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την πρόθεση της κυβέρνησης να ...προχωρήσει στην φορολόγηση των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Με επιστολές τους προς το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών τόσο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας όσο και η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την πρόθεση της κυβέρνησης .

Το ΕΕΑ επισημαίνει σχετικά με την προτιθέμενη φορολόγηση των ασφαλίστρων που καταβάλει ο εργοδότης για ομαδικά ασφαλιστήρια Ζωής και Συντάξεως.

Είναι προφανές ότι το σκοπούμενο ταμειακό μέτρο αγνοεί παντελώς τη σημερινή αδιέξοδο κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Έλληνας πολίτης, ερχόμενος αντιμέτωπος με συνεχείς μειώσεις της σύνταξής του και την ανάγκη του για εναλλακτικές λύσεις προσφερόμενες από το χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Είναι επίσης προφανές ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις θα συρρικνώσουν την αγορά, ενώ θα αφανίσουν και τον κλάδο των ομαδικών ασφαλίσεων ζωής αποστερώντας σημαντικά έσοδα από τον μικρομεσαίο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, ο οποίος τη δεδομένη χρονική συγκυρία δοκιμάζεται σκληρά, παλεύοντας για την επαγγελματική του επιβίωση.»

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος επισημαίνει στην σχετική της ανακοίνωση:

«Η πρακτική των ομαδικών ασφαλίσεων του προσωπικού, είτε αφορούσε ασφάλιση υγείας είτε συνταξιοδοτικά προγράμματα ακολουθήθηκε από αρκετές επιχειρήσεις τα προηγούμενα χρόνια σαν μία παροχή προς τους εργαζομένους, που λειτουργούσε συμπληρωματικά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή η δαπάνη εξέπιπτε από τα έξοδα της επιχείρησης, δεν φορολογούταν ως εισόδημα για τον εργαζόμενο, είχε όμως σημαντική προστιθέμενη αξία για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και τη συνταξιοδοτική προοπτική του.

Σήμερα που οι συνταξιοδοτικές προοπτικές των εργαζομένων επιδεινώνονται και η ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη δοκιμάζεται και συρρικνώνεται, οι παροχές της ομαδικής ασφάλισης είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίες για τους εργαζομένους.

Αυτήν την πραγματικότητα δείχνει να αγνοεί το σχεδιαζόμενο ταμειακό μέτρο του Υπουργείου Οικονομικών για φορολόγηση των ασφαλίστρων, που καταβάλλονται από τον εργοδότη σε ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα εργαζομένων, ως εισόδημα του μισθωτού. Μία τέτοια φορολογική ρύθμιση θα έχει αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς κανείς εργαζόμενος δεν θα δεχτεί να φορολογείται σήμερα για μία «συνταξιοδοτική» παροχή που μπορεί να εισπράξει κάποια στιγμή στο μέλλον. Επιπλέον, η φορολόγηση των ομαδικών ασφαλιστηρίων όχι μόνο θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τη χρησιμοποίησή τους, αλλά θα οδηγήσει και σε περαιτέρω επιβάρυνση του δημόσιου συστήματος υγείας και σε αυξητικές πιέσεις στη δημόσια δαπάνη υγείας, κατά παράβαση και της ευρωπαϊκής πρακτικής.»

Νέο ΜΒΑ Πρόγραμμα για υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων από το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece

Με μήνυμα Set your Sights over the Horizon, το νέο Executive MBA του ALBA, καλεί τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων, να εφοδιαστούν με γνώσεις και εμπειρίες, έτσι ώστε να μεταμορφώσουν τους Οργανισμούς τους, τους εαυτούς τους αλλά και την κοινωνία.

Το ALBA Executive MBA είναι ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα διετούς διάρκειας με γλώσσα διεξαγωγής τα αγγλικά, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες υψηλόβαθμων στελεχών κι έμπειρων επαγγελματιών. Το πρόγραμμα, στο οποίο θα διδάσκουν κορυφαίοι καθηγητές από τα καλύτερα Business Schools της Ευρώπης και της Αμερικής, θα δώσει τη δυνατότητα στα στελέχη να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής ηγεσίας, τις οποίες θα μπορέσουν άμεσα να εφαρμόσουν στην εργασία τους και να διαδώσουν στον οργανισμό τους.

ALBA Graduate Business School
ALBA Graduate Business School (Photo credit: Wikipedia)
Το Executive MBA απευθύνεται σε ηγέτες οργανισμών, σε διευθυντικά στελέχη καθώς και σε ανερχόμενα στελέχη με τουλάχιστον δέκα χρόνια εργασιακής εμπειρίας, στους οποίους δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις αξίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την αειφορία των Οργανισμών, να εκτιμήσουν τις βασικές προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία ώστε να αναδιαμορφώσουν τον Οργανισμό τους και να τον οδηγήσουν στην επιτυχία.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις διδακτικές ενότητες οι οποίες εστιάζουν στα εξής θέματα:
  • Κατανόηση των σύγχρονων Επιχειρηματικών Αξιών & Προκλήσεων
  • Απόκτηση σύγχρονης γνώσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων
  • Κτίσιμο Οργανωσιακών Δεξιοτήτων
  • Αναγέννηση – Ανανέωση της Επιχείρηση
Οι ενότητες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουν δεξαμενή σκέψης και forum ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στους διδάσκοντες και τους συμμετέχοντες, και να βοηθήσουν τα στελέχη να αναπτύξουν ολιστική προσέγγιση σε θέματα ηγεσίας επιχειρήσεων, καθώς και να χτίσουν ένα ενιαίο πλαίσιο γνώσης γύρω από θέματα όπως η ηγεσία, οι αξίες της σύγχρονης διοίκησης, η κριτική προσέγγιση των επιχειρηματικών δεδομένων, αλλά και η «αρχιτεκτονική» των δομών της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα Executive Development του ALBA Graduate Business School, τηλ. 210 8964531 email exed@alba.edu.gr
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Στην «τελική ευθεία» η συγχώνευση Εθνικής Τράπεζας - Εurobank


Η Εθνική έχει εξασφαλίσει την ανέκκλητη δέσμευση των βασικών μετόχων της Εurobank, που εκπροσωπούν περίπου το 44% του μετοχικού κεφαλαίου, ότι θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση της ΕΤΕ, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Αλέξανδρος Τουρκολιάς, μιλώντας στην επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. 

Η δημόσια πρόταση της Εθνικής θα ολοκληρωθεί τις πρώτες εβδομάδες του 2013 και η πλήρης λειτουργική ενοποίηση θα υλοποιηθεί μέσα σε 2-3 χρόνια, είπε.

Η νέα τράπεζα θα είναι ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά και θα συγκαταλέγεται στις 30 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες, σημείωσε και επισήμανε ότι η ανάγκη συγκέντρωσης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Όπως ανέφερε, θα οδηγήσει στη δημιουργία τριών ισχυρών τραπεζικών ομίλων, που θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Γ. Ζανιάς τόνισε ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι πρωτοφανής, τόσο ως προς το μέγεθος, όσο και ως προς την ταχύτητα δημοσιονομικής προσαρμογής, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε πολύ κοντά στο σημείο αναστροφής της αρνητικής πορείας.

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Πρωτάκουστο: Διαταγή πληρωμής εκδοθείσα το 1994, επιδόθηκε στον οφειλέτη μετά από 18 χρόνια!


Πραγματικά η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης έμεινε άφωνη όταν  κλήθηκε να ενημερώσει  πολίτη για διαταγή πληρωμής που έλαβε  από Ιδιώτη ημερομηνία έκδοσης και δημοσίευσης αυτής από το 1994, η οποία του επιδόθηκε  μετά από 18 χρόνια παρέλευσης( του επιδόθηκε 22-11-2012).΄

Έπειτα από αυτό ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι σύμφωνα  με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας νέο άρθρο με τον αριθμό 630 Αι “Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών, η διαταγή πληρωμής παύει να ισχύει”.

  Έπειτα από τα παραπάνω εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών, στους οποίους επιδίδεται "Διαταγή Πληρωμής" να έρχονται άμεσα σε επαφή με την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Νομικό Τμήμα) για  να παίρνουν ενημέρωση και προστασία από παράτυπες πρακτικές .

Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί κάθε καταναλωτή οφειλέτη και μη , όταν νομίζει ότι αδικείται, όταν  κάποιο  έγγραφο δικαστικό ,τραπεζικό ή άλλο του παραδίδεται με δικαστικό επιμελητή, να μη θορυβείται, να μη φοβάται γιατί  κάποιοι ηθελημένα θέλουν να "σπείρουν" φόβο και ανασφάλεια σε καθένα από εμάς, μέσα στις δύσκολες μέρες που ο καθένας μας βιώνει να τις κάνουν δυσκολότερες, και ακόμα χρησιμοποιούν για να μας προσβάλλουν και να μας εκθέσουν στο περίγυρο μας και για μια απλή ενημέρωση δικαστικό επιμελητή.
  Για ενημέρωσή σας , για στήριξή σας  τηλεφωνήστε στο 282109266 και1520 ακόμα και στον Συνήγορο του Καταναλωτή.-


                                          Η Πρόεδρος της  ΄Ενωσης  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,

                                           Ιωάννα Μελάκη

Με θετικά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι ευρωπαϊκές συναλλαγές

Με θετικά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι ευρωπαϊκές συναλλαγές, στην τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση με κέρδη, καθώς τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της μεταποίησης στην Κίνα δημιούργησαν ελπίδες στις αγορές, ενώ οι επενδυτές αναμένουν πιθανές αποφάσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από τη Σύνοδο Κορυφής.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 ενισχύθηκε 0,6% στις 271,70 μονάδες, καταγράφοντας υψηλό δύο εβδομάδων, ενώ ο εκτιμητής της πορείας των χρηματιστηριακών αγορών των χωρών-μελών της Ευρωζώνης, ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,61%.

Στην Κίνα τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η HSBC έδειξαν ότι ο μεταποιητικός PMI σκαρφάλωσε στις 50,4 μονάδες το Νοέμβριο από 49,5 μονάδες τον Οκτώβριο. Ήταν η πρώτη μέτρηση πάνω από το επίπεδο των 50 μονάδων που δείχνει επέκταση της δραστηριότητας μετά από 13 μήνες.

Στην Ευρωζώνη, ωστόσο, η ιδιωτική δραστηριότητα συνέχισε να συρρικνώνεται το Νοέμβριο όπως έδειξαν τα προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας δεδομένων Markit για τους δείκτες PMI στους κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Ο σύνθετος δείκτης PMI ενισχύθηκε οριακά στις 45,8 μονάδες από 45,7 μονάδες τον Οκτώβριο παραμένοντας κάτω από το επίπεδο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Ο δείκτης κατάφερε πάντως να ξεπεράσει έστω και οριακά τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τον τοποθετούσαν στις 45,7 μονάδες σε δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται παράλληλα στις Βρυξέλλες καθώς ξεκινά σε λίγες ώρες η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συναντηθούν σήμερα σε έκτακτη σύνοδο κορυφής με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 2014-2020 της Ε.Ε.

Ο γερμανικός DAX 30 σημείωσε άνοδο 0,84%, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,60%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,68%.

Ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε 0,90%, ο ιταλικός FTSEMIB κέρδισε 1,03%, ενώ ο ελβετικός SMI έκλεισε στο +0,53%.


Πηγή:www.capital.gr
Enhanced by Zemanta

Θετική υποδοχή της Wall Street στην εκεχειρία

English: Barack Obama delivers a speech at the...
 (Photo credit: Wikipedia)
Με οδηγό τον κλάδο τεχνολογίας το αμερικανικό χρηματιστήριο έκλεισε σε υψηλά δύο εβδομάδων, επιδοκιμάζοντας τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ο τζίρος συναλλαγών παρέμεινε χαμηλός ενόψει της αυριανής αργίας για τον εορτασμό της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. 

Mετά από οκτώ μέρες συγκρούσεων, το Ισραήλ και η στρατιωτική οργάνωση Χαμάς συμφώνησαν την κατάπαυση πυρός στην Λωρίδα της Γάζας, όπου ξέσπασαν εκδηλώσεις ενθουσιασμού για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο πρόεδρος Obama ευχαρίστησε τον Netanyahu που αποδέχθηκε την αιγυπτιακή πρόταση για κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος στο τέλος της τηλεφωνικής επικοινωνίας των δυο ηγετών.

Δείκτες – Στατιστικά

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 48,30 μονάδες (0,38%) κλείνοντας στις 12.836,80 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq κατέγραψε άνοδο 9,80 μονάδων (0,34%) και έκλεισε στις 2.926,50 μονάδες. O S&P 500 σημείωσε άνοδο 3,20 μονάδων (0,23%) κλείνοντας στις 1.391,00 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 24 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 6 με αρνητικό. Εξ΄αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη κατέγραψε η Hewlett-Packard κλείνοντας στα 11,94 δολάρια με άνοδο 0,23 δολ. ή σε ποσοστό 1,96%. Ακολούθησαν η Bank of America Corp με κέρδη 1,45% και κλείσιμο στα 9,77 δολάρια και η Microsoft, η οποία έκλεισε στα 26,95 δολάρια με άνοδο 0,90%.

Στον αντίποδα, οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα ήταν η Du Pont (-0,89%), η Intel (-0,79%) και η Caterpillar (-0,34%).

Οι συναλλαγές αυτής της εβδομάδας θα έχουν μικρότερη διάρκεια καθώς την Πέμπτη το χρηματιστήριο θα παραμείνει κλειστό, ενώ την Παρασκευή η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί νωρίτερα. Το θετικό κλίμα διατηρείται από όταν ο πρόεδρος Obama και οι ηγέτες του Κογκρέσου εμφανίστηκαν αισιόδοξοι πως είναι πιθανή μια συμφωνία για την αποφυγή των αυτόματων περικοπών δαπανών και φορολογικών αυξήσεων.

"Ο μεγαλύτερος βραχυπρόθεσμος κίνδυνος για την οικονομία και την αγορά εργασίας παραμένει ο δημοσιονομικός γκρεμός. Όσο πιο σύντομα επιτευχθεί μια συμφωνία και όσο πιο ξεκάθαρη είναι αυτή, τόσο το καλύτερο", λέει ο Jim Baird της Plante Moran Financial Advisors.

Οι διαπραγματεύσεις στο Κογκρέσο θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα.

Στα μάκρο της ημέρας, ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλε αίτηση για επίδομα ανεργίας κατέγραψε πτώση την περασμένη εβδομάδα, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το επίπεδο των 400 χιλ.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις υποχώρησαν κατά 41.000 στο εποχικά προσαρμοσμένο μέγεθος των 410.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Οι μέσες εκτιμήσεις των οικονομολόγων τοποθετούσαν τον αριθμό των αιτήσεων για επιδόματα στις 410.000 καθώς ο αριθμός των αιτήσεων της προηγούμενης εβδομάδας αναθεωρήθηκε ανοδικά στις 451 χιλ. από 439 χιλ.

Οριακά υψηλότερα διαμορφώθηκε το Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ σύμφωνα με την έρευνα που διενεργεί η Thomson Reuters σε συνεργασία με το University of Michigan.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης σημείωσε άνοδο στις 82,7 μονάδες από 82,6 μονάδες τον Οκτώβριο χάνοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων οι οποίοι τον τοποθετούσαν στις 83,5 μονάδες. Σημειώνεται πως στα μέσα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο δείκτης είχε τοποθετηθεί στις 84,9 μονάδες.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο, ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών αυξήθηκε στις 90,7 μονάδες από 88,1 μονάδες ενώ ο δείκτης προσδοκιών σημείωσε πτώση στις 77,6 μονάδες από 79 μονάδες.

Οι δείκτες για τις πληθωριστικές προσδοκίες σε ορίζοντα 12 και 5 μηνών διατηρήθηκαν στο 3,1% και στο 2,8% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, αύξηση κερδών 3% και πωλήσεων 14% κατέγραψε το τέταρτο τρίμηνο χρήσης η εταιρεία γεωργικού εξοπλισμού Deere & Co.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, τα κέρδη της εταιρείας σημείωσαν άνοδο στα 687,6 εκατ. δολ., ή 1,75 δολ. ανά μετοχή, από 669,6 εκατ. δολ., ή 1,62 δολ. ανά μετοχή, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 9,79 δισ. δολ. Από τη μεριά τους αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet τοποθετούσαν τα ανά μετοχή κέρδη στα 1,88 δολ. και τις πωλήσεις στα 8,93 δισ. δολ.


Πηγή:www.capital.gr


Πηγή:www.capital.gr
Enhanced by Zemanta

Θα επανεξετάσει ο Fitch την αξιολόγηση της Γαλλίας

Εντός του 2013 θα επανεξετάσει ο Fitch Ratings την αξιολόγησή της για τη Γαλλία, όπως δήλωσε σήμερα... ο ιδιοκτήτης του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Μαρκ Λαντρέ ντε Λασαριέρ.

«Η Γαλλία θα επανεξετασθεί κατά τη διάρκεια του 2013, όπως έχουμε πει», είπε ο κ. ντε Λασαριέρ στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Επανέλαβε εξάλλου πως ο Fitch έχει ήδη αναθεωρήσει την προοπτική για τη χώρα σε αρνητική, από σταθερή, από τον Δεκέμβριο του 2011. «Ήμασταν οι πρώτοι που κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Γαλλία βαθμολογείται πλέον με ΑΑΑ μόνο από τη Fitch, καθώς οι άλλοι δύο οίκοι, Moody's και Standard and Poor's, έχουν υποβαθμίσει την αξιολόγησή τους για τη χώρα.
Enhanced by Zemanta

Ρόδη Κράτσα: «Επενδύσεις με ποιότητα»

Δήλωση της ευρωβουλευτού Ρόδης Κράτσα:

"Οι επενδύσεις στη χώρα μας αυξάνουν. Τους πρώτους εννέα μήνες η εισροή των άμεσων επενδύσεων υπολογίστηκε σε 2 δις ευρώ έναντι καθαρής εκροής 2 δισεκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Ωστόσο πρέπει να υιοθετήσουμε και το δείκτη «υπεύθυνων» επενδύσεων όπου θα προσμετρώνται η περιβαλλοντική απόδοση, οι κοινωνικές επιπτώσεις και η εταιρική διακυβέρνηση. Σε 14 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι «υπεύθυνες» επενδύσεις παρουσιάζουν ετήσιο ρυθμό αύξησης ίσο με 35%. Η ανταγωνιστικότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη λοιπόν για να επιτευχθούν απαιτούνται ποιοτικά στοιχεία".

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

Πού δημιουργούνται - τι διεκπεραιώνουν τα ΚΕΦ

Το δρόμο για τη δημιουργία 63 νέων Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στις έδρες των Δήμων όπου λειτουργούσαν μέχρι πρότινος Εφορίες οι οποίες έκλεισαν στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των Δ.Ο.Υ , ανοίγει απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα.

Υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί ο κατάλληλος χώρος στέγασης και θα αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας του από τον Δήμο, πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ που θα εργάζονται σε αυτό, Γραφεία Δ.Ο.Υ ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων όπως συνηθίζεται να αποκαλούνται, δημιουργούνται στους παρακάτω Δήμους:

Ξυλοκάστρου, Αμφιλοχίας, Ακτίου- Βόνιτσας, Σπετσών , Γορτυνίας ( Δημητσάνα), Νότιας Κυνουρίας (Λεωνίδιο), Βόρειας Κυνουρίας (Παράλιο Άστρος) , Διονύσου (Άγιος Στέφανος), Άνδρου, Λαυρεωτικής (Λαύριο), Κέας, Μεγαρέων, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σαλαμίνος, Αιγιαλείας ( Αίγιο), Καλαβρύτων , Δεσκάτης, Καρπάθου, Καλυμνίων, Λέρου, Διδυμοτείχου, Ιστιαίας- Αιδηψού ( Ιστιαία), Καρύστου, Κύμης –Αλιβερίου ( Κύμη), Ήλιδας ( Αμαλιάδα), Ζαχάρως , Ανδραβίδας – Κυλλήνης (Λεχαινά), Αλεξανδρείας, , Νάουσας, Φαιστού ( Μοίρες) , Χαλκηδόνος( Άγιος Αθανάσιος), Θάσου, Παγγαίου ( Ελευθερούπολη), Παξών (Γάιος), Ιθάκης , Μυκόνου, Τήνου, Θήρας, Πάρου, Ανατολικής Μάνης ( Γύθειο), Μονεμβασιάς ( Μολάοι), Κυθήρων, Ελασσόνας, Φαρσάλων, Ιεράπετρας, Σητείας, Λέσβου ( Καλλονή), Λήμνου ( Μύρινα) , Αλμυρού, Σκιάθου, Σκοπέλου, Τριφυλίας ( Κυπαρισσία) , Πύλου- Νέστορος ( Πύλος), Αλμωπίας ( Αριδαία) , Ικαρίας (Άγιος Κήρυκος), Σιντικής ( Σιδηρόκαστρο) , Ηράκλειας , Αμφίκλειας – Ελάτειας ( Αμφίκλεια), Λοκρών ( Αταλάντη), Αριστοτέλη (Αρναία).

Τι «δουλειές» κάνουν τα ΚΕΦ


Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες ασκούνται και από τα Γραφεία της προηγούμενης υποπαραγράφου (μέχρι την ολοκλήρωση του νέου TAXIS), κατά Τμήμα, είναι οι εξής:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

α) Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.

β) Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

γ) Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ..

δ) Ενημέρωση των φορολογουμένων βάσει των ερμηνευτικών εγκυκλίων και των Υπουργικών Αποφάσεων και χορήγηση αντιγράφων αυτών στους ενδιαφερομένους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης με την καταγραφή επί αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών μετά από την επιστροφή τους από την Δ.Ο.Υ..

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί μόνο για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται άμεση καταβολή του αναλογούντα φόρου με την υποβολή (όπως, φ.μ.α.) ή όταν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή.

β) Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001) και του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, καταχώριση των αιτήσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της αίτησης, αποστολή της αίτησης στην Δ.Ο.Υ. με τηλεομοιοτυπία, παραλαβή των πιστοποιητικών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με αντίστοιχο τρόπο, χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου αυτών στον νομίμως αιτούντα, μετά από έλεγχο των στοιχείων του και φύλαξη των αιτήσεων και των πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τη χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1265/30.12.2011).

ΤΜΗΜΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ

i. ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.

α) Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.

β) Παραλαβή γραπτών ερωτημάτων και διαβίβασή τους στην Δ.Ο.Υ.

γ) Χορήγηση όλων των σχετικών εντύπων.

ii. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

α) Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ.Ο.Υ. προς εξέταση, όπως ενδεικτικά η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).

β) Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.

ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α) Παραλαβή αιτήσεων και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.

β) Χορήγηση των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την Δ.Ο.Υ.

V. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

α) Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ.: Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1)

β) Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών:

αα) Δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2)

ββ) Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)

γ) Διαδικασίες Μεταβολής Εργασιών

αα) Δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου, επιτηδευματία και μη (έντυπο Μ1)

ββ) Δήλωση Μεταβολής εργασιών σε φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία (έντυπο Μ2), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:
- μεταφορά έδρας της επιχείρησης
- μεταφορά έδρας υποκαταστήματος
- αλλαγή κατηγορίας βιβλίων καθώς και τρόπο ένταξης, τρόπο και τόπο τήρησης αυτών, εκτός από τις μεταβολές που απαιτείται απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
- αλλαγή καθεστώτος Φ.Π.Α. και τρόπο ένταξης
- άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και παύση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
- θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
- υπαγωγή ή μη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
- τρόπο άσκησης της δηλούμενης δραστηριότητας (συνέχεια - εποχικά - πλανόδια)
- ίδρυση και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού

γγ) Δήλωση Μεταβολής Εργασιών Νομικού Προσώπου (έντυπο Μ3), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:
- θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
- παράταση του χρόνου διάρκειας της επιχείρησης
- αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της επιχείρησης
- έναρξη και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού

δδ) Δήλωση μεταβολής στοιχείων υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)

Η εκπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω δηλώσεων δεν γίνεται δεκτή από τα Γραφεία, τα οποία παραλαμβάνουν δηλώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών μόνο εφόσον υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (εμπρόθεσμα), με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, έντυπα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

δ) Αιτήσεις

αα) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. Φυσικού Προσώπου

ββ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

γγ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου

δδ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου

εε) Αίτηση για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών

στστ) Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού, για τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

Μετά από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών και αφού ελεγχθεί η ταυτότητα του υποβάλλοντος το αίτημα και καταγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας, χορηγείται από το Γραφείο στον ενδιαφερόμενο, συμπληρωμένο ως προς τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά, αντίγραφο του «Αποδεικτικού Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών» (έντυπο Μ) και το πρωτότυπο αποστέλλεται, στη συνέχεια, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, στην Δ.Ο.Υ., για διεκπεραίωση του αιτήματος.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

α) Παραλαβή αιτήσεων μερικής ή ολικής άρσης απαγορευτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις εν συνεχεία διαβιβάζονται απευθείας στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης

β) Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων:

αα) Απαλλαγής από προσαυξήσεις με βάση το άρθρ. 6 του ΚΕΔΕ λόγω μη γνώσης της οφειλής.

ββ) Διαγραφής χρεών άρθρου 82 του ΚΕΔΕ λόγω οικονομικής αδυναμίας.

γγ) Άρσης ή περιορισμού κατασχέσεων.

δδ) Εξάλειψης ή περιορισμού υποθηκών.

εε) Υποβολής δηλώσεων συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.

στστ) Υποβολής προσφυγών κατά αποφάσεων των προϊσταμένων της Δ.Ο.Υ του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 για ακάλυπτες επιταγές του άρθρ. 6 και του άρθρ. 82 του ΚΕΔΕ.

ζζ) Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος ή Βεβαίωσης οφειλής.

ηη) Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

γ) Παραλαβή, έλεγχος και διαβίβαση φακέλων μετά των αιτημάτων

αα) Ρυθμίσεων χρεών, πτωχών οφειλετών κατά άρθρο 62 Α του ΚΕΔΕ

ββ) Διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών προς την επιτροπή του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994.

δ) Χορήγηση εντύπων

ε) Παροχή πληροφοριών».

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

Κλείνουν τα Costa Coffee στην Ελλάδα

English: The only Costa in the world on two fl...
English: The only Costa in the world on two floors - Starbucks competitor - (Photo credit: Wikipedia)
Λουκέτο στα δέκα καταστήματα Costa Coffee στην Ελλάδα βάζει η εταιρεία «The Greek Coffee Company A.E.» που αντιπροσώπευε στη χώρα μας τη γνωστή βρετανική αλυσίδα.

Τόσο το κατάστημα της Λεωφόρου Κηφισίας, στο Monumental Plaza, στο Μαρούσι, στο εμπορικό κέντρο Avenue αλλά και τα υπόλοιπα στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια είναι σήμερα κλειστά.

Εκπρόσωποι της εταιρείας επιβεβαίωσαν στο capital.gr την αναστολή λειτουργίας των Costa, αναφέροντας πως το εγχείρημα δεν ήταν πλέον βιώσιμο παρότι έγινε κάθε προσπάθεια να συνεχίσει να λειτουργεί και ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την πώληση παγίων.

Τα Costa Coffe ξεκίνησαν να λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2007.
Enhanced by Zemanta

Κλείνουν δεκαέξι υποκαταστήματα της Citibank σε όλη την Ελλάδα

Στην Αθήνα περιορίζει πλέον τις δραστηριότητές της η τράπεζαCitibank , καθώς, το μόνο υποκατάστημα εκτός πρωτεύουσας, που θα μείνει ανοικτό είναι εκείνο της Θεσσαλονίκης.

Στα πλαίσια της μείωσης των λειτουργικών δαπανών η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να κλείσει τα υποκαταστήματα, ενώ ήδη υπάρχει και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τη μείωση 200 θέσεων εργασίας.

Στην Αθήνα, θα υπάρξει συγχώνευση υποκαταστημάτων και η τράπεζα θα φτάσει να έχει συνολικά 21 καταστήματα στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 20 στην Αθήνα.

Πηγή: capital.gr

Στα υψηλά ημέρας έκλεισε η Wall

Στα υψηλά ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Δευτέρας στην Wall Street με τον Dow να κλείνει με κέρδη άνω των 200 μονάδων και τον Nasdaq να ενισχύεται πάνω από 2%.

Κατεύθυνση στις συναλλαγές έδωσε το θετικό κλίμα που δημιούργησαν οι δηλώσεις των ηγετών του κογκρέσου για τις διαπραγματεύσεις για την αποφυγή του «δημοσιονομικού γκρεμού» αλλά και οι ανακοινώσεις για τη στεγαστική αγορά των ΗΠΑ.

«Πιστεύω πως το πλαίσιο που σκιαγραφήσαμε στη σημερινή συνάντηση είναι σύμφωνο με το κάλεσμα του προέδρου για μία δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση,» δήλωσε ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή John Boehner μετά τη συνάντηση της Παρασκευής στο Λευκό Οίκο. Από την πλευρά της η επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Βουλή Nancy Pelosi σημείωσε πως η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και πως πρέπει να τεθούν τα Χριστούγεννα ως διορία για την επίτευξη συμφωνίας.

Την αισιοδοξία του για την πορεία των διαπραγματεύσεων εξέφρασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Barrack Obama ο οποίος την Κυριακή δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Μπανγκόγκ πως είναι βέβαιος πως η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Ο «δημοσιονομικός γκρεμός» αναφέρεται στο πακέτο των μέτρων συνολικού ύψους άνω των 600 δισ. δολ. σε αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών που θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ από τις αρχές του 2013 εφόσον δεν μπορέσει το Κογκρέσο να καταλήξει σε συμφωνία.

Δείκτες – Στατιστικά

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 207,65 μονάδες (1,65%) κλείνοντας στις 12.795,96 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq κατέγραψε άνοδο 62,94 μονάδων (2,21%) και έκλεισε στις 2.916,07 μονάδες με τη μετοχή της Apple να σημειώνει άνοδο 7,21% στα 565,73 δολ. O S&P 500 σημείωσε άνοδο 27,01 μονάδων (1,99%) κλείνοντας στις 1.386,89 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι 30 μετοχές του Dow έκλεισαν με θετικό πρόσημο. Τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη κατέγραψε η Bank of America Corp κλείνοντας στα $9,49 με άνοδο 0,37 δολ. ή σε ποσοστό 4,06%. Ακολούθησαν η Verizon Communications Inc η οποία έκλεισε στα $42,81 με άνοδο 3,41% και η Hewlett-Packard με κέρδη 3,39% και κλείσιμο στα $13,29. 

Η Εθνική ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη $0,18 ή σε ποσοστό 9,14% και έκλεισε στα 2,15 δολ.

Όσον αφορά τα στοιχεία για τη στεγαστική αγορά, όπως ανακοίνωσε η National Association of Realtors οι μεταπωλήσεις κατοικιών τον Οκτώβριο αυξήθηκαν 2,1% από τον προηγούμενο μήνα στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 4,79 εκατ. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires έκαναν λόγο για πτώση 1,1% στα 4,7 εκατ. καθώς το μέγεθος του Σεπτεμβρίου αναθεωρήθηκε καθοδικά στα 4,69 εκατ. από 4,75 εκατ. Σε ετήσια βάση ωστόσο οι πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο 10.9%.

Επίσης, άνοδο για έβδομο διαδοχικό μήνα και στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 ½ ετών κατέγραψε το Νοέμβριο ο δείκτης κατασκευαστικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει η National Association of Home Builders (NAHB). Συγκεκριμένα, ο δείκτης αυξήθηκε στις 46 μονάδες – το υψηλότερο επίπεδο από Μάιο του 2006 - από τις 41 μονάδες τον Οκτώβριο. Από τη μεριά τους οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires ανέμεναν άνοδο στις 42 μονάδες.
Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων η εταιρεία πωλήσεων οικιακού εξοπλισμού Lowe΄s Cos. κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο αύξηση κερδών 76%. Συγκεκριμένα, τα κέρδη της εταιρείας σημείωσαν άνοδο στα 396 εκατ. δολ., ή 35 σεντς ανά μετοχή, από 225 εκατ. δολ., ή 18 σεντς ανά μετοχή, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν 1,9% στα 12,07 δισ. δολ. Από τη μεριά τους αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Thomson Reuters προέβλεπαν κέρδη 35 σεντς ανά μετοχή και έσοδα 11,92 δισ. δολ.

Αύξηση 91% στα κέρδη σημείωσε το τέταρτο τρίμηνο χρήσης η Tyson Foods. Συγκεκριμένα, τα κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν στα 185 εκατ. δολ., ή 51 σεντς ανά μετοχή, από 97 εκατ. δολ., ή 26 σεντς ανά μετοχή, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν στα 55 σεντς ανά μετοχή. Τα έσοδα της εταιρείας τροφίμων υποχώρησαν 0,4% στα 8,37 δισ. δολ. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Thomson Reuters τοποθετούσαν τα ανά μετοχή κέρδη στα 44 σεντς και τα έσοδα στα 8,48 δισ. δολ. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 6,19% στα 33,96 δολ.
Στην εξαγορά της Meraki Inc. έναντι περίπου 1,2 δισ. δολ. σε μετρητά θα προχωρήσει η Cisco Systems. Η Meraki, κατασκευάζει συσκευές δικτύου των οποίων η διαχείριση μπορεί να γίνει κεντρικά μέσω του διαδικτύου. Τον Οκτώβριο η εταιρεία, η οποία έχει έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ανακοίνωσε πως οι πελάτες το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 3.000 και τα έσοδα κατά 150%. Η μετοχή της Cisco ενισχύθηκε 1,73% κλείνοντας στα 18,3 δολ.

Την αποχώρηση του προέδρου και CEO Paul Otellini λόγω συνταξιοδότησης ανακοίνωσε η Intel Corporation. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ο Otellini θα αποχωρήσει από τη θέση του στην ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο. Η Intel παράλληλα έκανε γνωστό πως για τη θέση του Otellini εξετάζει υποψηφιότητες εκτός και εντός της εταιρείας. Η μετοχή της Intel σημείωσε άνοδο 0,3% στα 20,25 δολ.

Στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της Google κατά μία βαθμίδα προχώρησε η Standard & Poor΄s Ratings επικαλούμενη την ισχυρή λειτουργική απόδοση της εταιρείας. Σύμφωνα με τον αναλυτή Philip Schrank, η Google συνεχίζει να έχει εξαιρετική ρευστότητα, μία συντηρητική οικονομική πολιτική και το χαμηλό προφίλ κινδύνου. Η S&P αναβάθμισε την αξιολόγηση της εταιρείας σε AA από -A ενώ την αφαίρεσε και από το καθεστώς επιτήρησης όπου την είχε τοποθετήσει τον Αύγουστο. Το outlook της αξιολόγησης είναι σταθερό. Η μετοχή της Google σημείωσε κέρδη 3,25% κλείνοντας στα 668,21 δολ.


Πηγή:www.capital.gr


Πηγή:www.capital.gr


Πηγή:www.capital.grEnhanced by Zemanta

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Μείωση στα καθαρά κέρδη του Ομίλου Jumbo

Σε ποσοστό 4,23% μειώθηκαν τα κέρδη του Ομίλου Jumbo κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, τα καθαρά κέρδη την περίοδο αυτή ανήλθαν σε 17,15 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, τα καθαρά κέρδη ανέρχονταν σε 17,90 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου, κατά το πρώτο τρίμηνο, ανήλθαν στα 123,97 εκατ. ευρώ από 120,55 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένες κατά 2,84%.

Ο όμιλος διευκρινίζει ότι η επίδοση αυτή οφείλεται στη σημαντική ενίσχυση πωλήσεων των καταστημάτων της Βουλγαρίας, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ανάπτυξη των καταστημάτων της Κύπρου και της περιορισμένης μείωσης των πωλήσεων του δικτύου της Ελλάδας. Κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λειτούργησαν 2 νέα υπερκαταστήματα, για τη νέα οικονομική χρήση, το ένα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, συνολικής επιφάνειας 10 χιλ. τ.μ. και το άλλο στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, συνολικής επιφάνειας 7,5 χιλ. τ.μ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου διαμορφώθηκε στο 46,36% από 47,96%, που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση του μικτού περιθωρίου κάτω των δύο ποσοστιαίων μονάδων έναντι εκτίμησης τεσσάρων για το έτος πρέπει να σημειωθεί ότι αφορά ένα μικρό τρίμηνο, ενώ παραδοσιακά το δεύτερο τρίμηνο είναι αυτό που καθορίζει την πορεία της οικονομικής χρήσης. Κατά συνέπεια, η διοίκηση της εταιρείας διατηρεί την αρχική εκτίμηση για το έτος, που αφορά αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 0% και +2% και μείωση του μεικτού περιθωρίου κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA), κατά το πρώτο τρίμηνο, ανήλθαν στα 24,48 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 25,58 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 4,04%, η οποία οφείλεται, κυρίως, σε έκτακτο χρηματοοικονομικό κέρδος της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου, λόγω τροποποίησης σύμβασης.
Enhanced by Zemanta

Σε υψηλό ενός μήνα ο χρυσός

Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα έκλεισε ο χρυσός τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. 

Ειδικότερα, το συμβόλαιο Δεκεμβρίου σημείωσε άνοδο 1,2%, ή 20 δολ. κλείνοντας στα 1.734,4 δολάρια η ουγγιά.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω τιμή είναι η υψηλότερη σε κλείσιμο από τις 18 Οκτωβρίου.

Πτώση 11,4% των νέων παραγγελιών στη βιομηχανία

Πτώση 11,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2012, έναντι αύξησης 3,8% που σημειώθηκε κατά την... αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 9,5%, έναντι αύξησης 6,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή προκύπτει πως η μείωση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία κατά 11,4% οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

α. Στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εγχώριας Αγοράς κατά 17,1%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,4%.

Αύξηση τζίρου κατά 5,3%

Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 5,3%, έναντι αύξησης 19,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011, αυξήθηκε κατά 1,3%, έναντι αύξησης 10,8% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,3% οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων κατά 25,1%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,0%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η αύξηση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα.

Επίσης, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 6,4%.

Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 26,8%.
Enhanced by Zemanta

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...