Κυριακή 30 Ιουνίου 2013

"Νέα Αρχή" ρύθμισης οφειλών για ελευθέρους επαγγελματίες από τον ΟΑΕΕ

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ότι, έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για υπαγωγή των μέχρι 31/12/2012 ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ρύθμιση «ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ».

Με τη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2012, με έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης, ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης, ήτοι: έκπτωση 50% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 01/07/2013, έκπτωση 40% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2014, έκπτωση 35% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2015, έκπτωση 30% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2016 και έκπτωση 25% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2017, εφόσον, α) δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος ή β) έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις (ενεργές), αρκεί ο αριθμός των δόσεων που θα επιλεγεί να είναι μικρότερος ή ίσος των υπολειπόμενων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης .

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανελλιπής καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 και εφεξής.
Ειδικότερα ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013 και μετά θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση.
Το δικαίωμα υπαγωγής στην ρύθμιση «Νέα Αρχή» ασκείται άπαξ με αίτηση που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης (30/6/2017),  συνοδευόμενη από τα πιο κάτω, κατά περίπτωση,  δικαιολογητικά:

1.  Για κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €)
- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους
- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9
- Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13
- Υπεύθυνη Δήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται:
α. Η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη  να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης
β.  Ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή

2. Για κύρια οφειλή από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) € έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 ευρώ)
- Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους
- Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9
- Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13
- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται:
α. η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,
β.  ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή,
γ. λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα :
 • Κινητές αξίες
 • Ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής
 • Ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα
 • Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και κύκλο εργασιών
 • Αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών
 • Οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα
 • Απαιτήσεις από τρίτους
 • Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται

3. Για κύρια οφειλή από εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €).
- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση 2 και επί πλέον:
- Βεβαίωση, που υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.
Η βεβαίωση-μελέτη βιωσιμότητας , πέραν της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών, πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την υπαγωγή και τήρηση της ρύθμισης και την δυνατότητά του να εξυπηρετήσει ενδεχόμενους παράλληλους διακανονισμούς και οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους φορείς, την ρευστότητά του και τα προσδοκώμενα έσοδα.
Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και οι  κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος.
Η δαπάνη για την αμοιβή των εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

4.  Για κύρια οφειλή άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €)
- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προηγούμενες 2 και 3 περιπτώσεις και
-  Σύσταση Εγγύησης για την διασφάλιση της οφειλής που μπορεί να είναι:
 • προσκόμιση εγγυητικής επιστολής  τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης  οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων ή
 • Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελεύθερου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής  ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας – αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη - τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή ή
 • Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου ή
 • Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση εκτός της βεβαίωσης του ανεξάρτητου εκτιμητή και της σύστασης εγγύησης, που μπορούν να υποβληθούν ή αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.
Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα που υπάγονται.

Nέο ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς πραγματοποιήθηκε χθες η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).

Κατά την χθεσινή συνέλευση  εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για την επόμενη διετία.

Εξελέγησαν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι εταιρειών:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
• ΑΜΠΑΤΖΗΣ Κ. Δημήτρης ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, Μέλος ΔΣ & Νομικός Σύμβουλος
• ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ Κ. Ιζαμπέλλα ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
• ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Β. Νάρκισος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
• ΓΚΙΝΗΣ Γ. Χρήστος EUROCO SA ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χρ. Ανδρέας Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.
• ΔΟΥΦΟΣ Μ. Ιωάννης LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.
• ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Ν. Ευθύμιος Κ. + Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ Ν. Αθανάσιος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΒΕΤΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
• ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Αν. Σοφοκλής ΙΝΤΕΡΦΟΡΜ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
• ΚΑΛΛΙΑΣ Κ. Χρήστος DORAL ABEE, Διευθύνων Σύμβουλος
• ΚΟΘΑΛΗΣ Στ. Σταύρος ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.
• ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ Ν. Κωνσταντίνος ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
• ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Χ. Αναστάσιος ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ, Γενικός Διευθυντής
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Στ. Κωνσταντίνος PELOPAC ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. Σταύρος ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
• ΜΑΚΙΟΣ Θ. Θρασύβουλος ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ, Οικονομικός Διευθυντής
• ΜΠΕΛΛΑΣ Φ. Ιωάννης ΜΠΕΛΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
• ΝΕΝΔΟΥ Στ. Αικατερίνη ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ, Διευθύνουσα Σύμβουλος
• ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ Γ. Θεοφάνης ΟΥΓΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ, Εταίρος
• ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Π. Δημήτριος ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ, Μέλος Δ.Σ.
• ΠΑΥΛΙΔΗΣ Πρ. Ιωάννης ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, Μέλος Δ.Σ.
• ΠΕΝΤΖΟΣ Π. Τηλέμαχος ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ, Δ/νων Σύμβουλος
• ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Ε. Αναστάσιος ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ AGRINO, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• ΡΟΔΑΣ Κ. Αλέξανδρος CONTROLA AEΒΕ, Γενικός Διευθυντής
• ΣΑΒΒΑΚΗΣ Ι. Αθανάσιος BIOSOLIDS ΕΠΕ, Μέτοχος
• ΣΙΑΡΚΟΣ Ορ. Αντώνιος ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ – ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.
• ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. Ιωάννης WHALE GRAPHICS AE, Μέλος Δ.Σ.
• ΤΑΚΑΣ Β. Νικόλαος ΠΟΛΥΓΚΟΝ ΑΕ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• ΤΖΙΡΙΤΗΣ Στ. Θάνος ISOMAT ABEE, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
• ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ Χρ. Ιωάννης ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
• ΤΣΙΝΑΒΟΣ Γ. Παναγιώτης ΚΡΙ – ΚΡΙ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.
• ΤΣΙΟΛΙΑΣ Δ. Χρήστος OXFORD COMPANY ABEE, Γενικός Διευθυντής
• ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ Αλ. Νικόλαος ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ, Μέλος Δ.Σ.
• ΧΑΛΚΙΔΗΣ Αν. Βασίλειος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.
• ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Χρ. Κωνσταντίνος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
• ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Απ. Χαρίλαος ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
• ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Κων/νος GOLDAIR CARGO AE, Διευθυντής
• ΚΑΛΕΥΡΑ Ηλ. Κυριακή ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΕΥΡΑ, Γενική Διευθύντρια
• ΜΑΜΑΔΑΣ Αθ. Δημήτριος ΜΑΜΑΔΑΣ Σ. & Α. ΑΕ «Hotel Porto», Διευθύνων Σύμβουλος
• ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γ. Κωνσταντίνος Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ – Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΕ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
• ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Λ. Αχιλλέας ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ ΑΕΒΕ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
• ΣΤΕΦΑΝΟΥ Κ. Στέφανος ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.
• ΤΑΥΡΙΔΗΣ Γ. Στάθης ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• ΤΣΟΚΑΣ Δ. Γεώργιος NOVOCOM GROUP, Διευθύνων Σύμβουλος
• ΤΣΟΛΑΚΗΣ Δ. Σταύρος DST SHIPPING INC, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή Προέδρου και Μελών της Διοικητικής Επιτροπής.

Σόιμπλε: Υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας

Αιχμές κατά του ΔΝΤ – Δεν θυμάμαι να πρότεινε κούρεμα του ελληνικού χρέους, λέει ο Σόιμπλε – Ήμουν ο μόνος που υποστήριζα και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα

Συγκρατημένα αισιόδοξος, ως προς την πορεία της ελληνικής Οικονομίας εμφανίζεται ο Βολφγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Le Soir, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το κούρεμα του ελληνικού χρέους.

«Υπάρχουν "σημάδια ανάκαμψης. Εύθραυστα, αλλά υπαρκτά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, ο οποίος αναμένεται να επισκεφτεί τη χώρα μας στις 18 Ιουλίου.

Ερωτηθείς για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την πολιτική που ακολούθησε στην Ελλάδα, ο Σόιμπλες σημείωσε ότι πρόκειται για έναν πελώριο Οργανισμό με χιλιάδες λαμπρούς οικονομολόγους, στο πλαίσιο του οποίου υπάρχουν σήμερα διαφωνίες ως προς τις αποφάσεις που έπρεπε να υιοθετηθούν το 2010 για την Ελλάδα. Ωστόσο, τονίζει, «όπως είπε ο Επίτροπος Ολι Ρεν, ούτε εγώ θυμάμαι να πρότεινε το 2010 το ΔΝΤ κούρεμα του ελληνικού χρέους».

Μάλιστα, ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι από την αρχή και επί μήνες, ο ίδιος ήταν ο μόνος που υποστήριζε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο κούρεμα του ελληνικού χρέους, σε πείσμα ειδικών και οικονομολόγων που την ταύτιζαν με την καταστροφή. «Τελικά αποφασίσαμε κούρεμα του χρέους κατά 53% και δεν συνέβη τίποτα. Η Ευρώπη είναι πάντα εδώ» σημειώνει ο Σοϊμπλε.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην οικονομία της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι οι προσπάθειες τους πέτυχαν, ενώ σε ό,τι αφορά την Ισπανική οικονομία λέει ότι «συμπεριφέρεται καλά».

Σχολιάζοντας γενικότερα το ρόλο του ΔΝΤ στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του χρέους στην Ευρωζώνη, ο Σόιμπλε τον έκρινε σε γενικές γραμμές θετικό, ως σήμερα, αλλά και ουδέτερο, επισημαίνοντας πως αντιθέτως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ως ένα βαθμό εξαρτάται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, το ΔΝΤ είχε τη δυνατότητα «να λαμβάνει τις αναγκαίες αποστάσεις» κατά τις διαδικασίες λήψης σημαντικών αποφάσεων. Οι αποστάσεις αυτές είναι σημαντικότερες από την οικονομική του συνεισφορά, επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.

Τέλος, ο Σόιμπλε τάσσεται, εκ νέου, υπέρ της δημοσιονομικής σταθεροποίησης στα κράτη μέλη της ΕΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, το δίλημμα ανάπτυξη η λιτότητα δεν υφίσταται αφού μόνο οι υγιείς, δημοσιονομικά, χώρες μπορούν να έχουν υγιή ανάπτυξη. Ως προς το ζήτημα των μισθών στην Ευρώπη αναφέρει πως ο μόνος δρόμος για την αύξησή τους είναι η, εκ παράλληλου, αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών.

ΟΑΕΔ : Επιχορηγεί 1.000 θέσεις εργασίας

Από αύριο, 1η Ιουλίου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση «επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση». Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

i. Ως άτομα μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι:

• κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονικά αμειβομένη θέση με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ή

• είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση, ή

• είναι άνω των 50 ετών, ή

• είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

ii. Ως άτομα πολύ μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους πραγματικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτούς και ημερομίσθιους) ανέρχεται στο 50% τoυ συνόλου των ακαθάριστων πραγματικών μηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου) και των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως, κατ' ανώτατο όριο. Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.

Ο εξ απορρήτων του Αλίεφ για δουλειές στη Θεσσαλονίκη

Ο Ερτζα Αλίεφ σε κεντρικό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Παρασκευής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ/aggelioforos.gr

Η ινκόγκνιτο παρουσία τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη του Ερτζα Αλίεφ, ανιψιού και εξ απορρήτων συμβούλου του προέδρου του Αζεμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει για τους Αζέρους η Βόρεια Ελλάδα. Πολύ περισσότερο που μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ η Θράκη και η Μακεδονία καθίστανται περιοχές υψίστης σημασίας για τη μεταφορά αζέρικου φυσικού αερίου στην Ευρώπη. 

Για πρώτη φορά από το 2018 το ρωσικό μονοπώλιο της τροφοδοσίας φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα σπάσει, γεγονός υψίστης πολιτικής, γεωστρατηγικής και οικονομικής σημασίας, που πυροδοτεί λυσσώδεις ανταγωνισμούς ακόμη και στη δική μας περιοχή.

Ρώσοι και Αζέροι διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στη Β. Ελλάδα καθένας για δικό του λογαριασμό και χρησιμοποιώντας τα όπλα του. Οι Ρώσοι τη μεγάλη τους οικονομική δύναμη, τις παραδοσιακά καλές σχέσεις των δύο χωρών, την ορθοδοξία και τον τουρισμό με τον οποίο τροφοδοτούν τη χώρα και οι Αζέροι το φυσικό αέριο, αλλά και την αμερικανική εύνοια, που τους έχει καταστήσει πρωταγωνιστές στο ενεργειακό παιχνίδι της Ευρασίας. Ας μην ξεχνάμε ότι στο πλαίσιο αυτών των ανταγωνισμών επί ελληνικού εδάφους οι μεν Ρώσοι στην ουσία αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, οι δε Αζέροι έπαιξαν μόνοι τους και φυσικά πήραν τον έλεγχο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Ηδη από εβδομάδων ο «ΑτΚ» έχει αναδείξει τις δυνατότητες που διανοίγονται το επόμενο διάστημα για τη Βόρεια Ελλάδα, ως συνέπεια των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, που έχουν στη βάση τους ενεργειακούς και ευρύτερους οικονομικούς ανταγωνισμούς. Πριν από 20 ημέρες ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είχε αφήσει να εννοηθεί ότι τα καλύτερα έπονται για την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής, χωρίς να μπορεί να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, καθώς είναι προφανές ότι και ο ίδιος παρακολουθούσε τις εξελίξεις που διαμορφώνονται σε καθημερινή βάση.

Ο Ερτζα Αλίεφ είναι λίγο πάνω από 30. Ψηλός, μελαχρινός, αδύνατος και πάντα καλοντυμένος, έχει σπουδάσει οικονομικά στην Ελβετία. Είναι ιδιοκτήτης του 40% της ιδιωτικής επενδυτικής τράπεζας Credit Antorra, που εδρεύει στην Ανδόρα και έχει μετοχικό κεφάλαιο 34,5 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα είναι μυστικοσύμβουλος του προέδρου - θείου του και θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της τοπικής οικονομίας. Αλλωστε είναι γνωστό ότι στη συγκεκριμένη χώρα του Καυκάσου η εξουσία είναι στην ουσία κληρονομική, καθώς από τη στιγμή της διάλυσης της Σοβιετικής Ενωσης, που σήμανε την ανεξαρτησία της, στο Μπακού κάνει κουμάντο η οικογένεια Αλίεφ, η οποία διατηρεί προνομιακές σχέσεις με τους Αμερικανούς.

Συναντήσεις - συζητήσεις

Από τα φοιτητικά του χρόνια ο Ερτζα Αλίεφ διατηρεί σχέση με τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Στο πανεπιστήμιο είχε συμφοιτήτρια την κόρη ενός γνωστού επιχειρηματία της πόλης και γι’ αυτό έχει επισκεφτεί την περιοχή αρκετές φορές. Αυτή, όμως, ήταν η πρώτη φορά που αναζήτησε τοπικούς παράγοντες και ανθρώπους των επιχειρήσεων για να συζητήσει για δουλειές. Εφτασε στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη και την Παρασκευή το πρωί επισκέφτηκε με διακριτικότητα τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, τον οποίο ενημέρωσε για το επενδυτικό του ενδιαφέρον στην περιοχή. Μίλησε, μάλιστα, για συγκεκριμένους τομείς, όπως ο τουρισμός και η ενέργεια.

Το μεσημέρι της Παρασκευής εθεάθη σε κεντρικό εστιατόριο, που βρίσκεται σε πεζόδρομο στο κάτω μέρος του κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου τον «συνέλαβε» ο φωτογραφικός φακός του «ΑτΚ». Μαζί του στο τραπέζι ήταν δύο από τους πιο γνωστούς οικονομικούς και θεσμικούς παράγοντες της περιοχής. O πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και επικεφαλής του γκρουπ της Αλουμύλ, Γιώργος Μυλωνάς, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και μέτοχος της Olympia Electronics, Δημήτρης Λακασάς. Και οι δύο είναι εξαιρετικά δραστήριοι επιχειρηματίες, οι οποίοι δουλεύουν πολύ –κατά κανόνα στο εξωτερικό- και ασφαλώς τους ενδιαφέρει πολύ η αγορά του Αζερμπαϊτζάν και της ευρύτερης ζώνης του Καυκάσου.

Το «γεύμα εργασίας» κράτησε δύο περίπου ώρες και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συζήτηση άγγιξε την ουσία. Ο Αλίεφ δεν έδειξε να φοβάται το «ρίσκο της χώρας». Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ, που ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί της Παρασκευής, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα, την οποία αναβαθμίζει γεωστρατηγικά, άρα και οικονομικά. Ο ίδιος είπε ότι θέλει να επενδύσει στη χώρα μας - έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τις ιδιωτικοποιήσεις - αλλά και να βοηθήσει ελληνικές επιχειρήσεις να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στη χώρα του. Το απόγευμα της Παρασκευής ο νεαρός τραπεζίτης «πέταξε» με ελικόπτερο στο Αγιον Ορος, στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, και το μεσημέρι του Σαββάτου ήταν προγραμματισμένο να φτάσει –και πάλι από αέρος- στο Λιτόχωρο της Πιερίας, όπου και πάλι είχε συναντήσεις για δουλειές. Για σήμερα Κυριακή το πρωί ήταν προγραμματισμένη η αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα επιστρέψει εντός τριών εβδομάδων για να συνεχίσει τις συζητήσεις.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι συνομιλητές του Αλίεφ αποκόμισαν την εντύπωση ότι η επιλογή της ημέρας της επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη –την Παρασκευή το πρωί ανακοινώθηκε η κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ που περνάει από τη Βόρεια Ελλάδα- δεν ήταν τυχαία. Η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν προφανώς ήξερε από καιρό την τελική της επιλογή και άρα ο Αλίεφ είχε την ευχέρεια να επιλέξει τη συγκεκριμένη ημέρα, κυρίως για συμβολικούς λόγους.

Νικολόπουλος: Κούρεμα όλων των δανείων, άμεση ανακούφιση όλων των δανειοληπτών!

«Η αλήθεια είναι καταφανής: Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου  των καταθέσεων και του επιτοκίου των καταναλωτικών δανείων είναι τοκογλυφική».

Με αυτό τον ξεκάθαρο τρόπο τοποθετήθηκε, ο Γενικός Γραμαμτέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος κ. Νίκος Νικολόπουλος, στις συναντήσεις που είχε τις προηγούμενες μέρες, τόσο με αντιπροσωπείες υπερχρεωμένων πολιτών από οργανώσεις και συνοικίες της Αττικής , όσο και στο ΡΑΔΙΟ 1 των δανειοληπτών Θεσσαλονίκης, όπου απάντησε σε πληθώρα ερωτήσεων που του ετέθησαν.

«Αγοράζουν χρήμα με 0,1% και το πουλάνε με 14%» τόνισε ο κ. Νικολόπουλος, θυμίζοντας πως ο ίδιος έχει καταγγείλει και στη Βουλή την «εκκωφαντική» απουσία δράσεων και μέτρων που θα ρυθμίζουν τα μη ενυπόθηκα δάνεια.

Επίσης, αναφερόμενος στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ο Χριστιανοδημοκράτης  βουλευτής υπογράμμισε την εξίσου ξεκάθαρη θέση του κόμματος: «Όπως το κράτος κούρεψε τις δικές του οφειλές και τον δικό του δανεισμό, έτσι πρέπει να φροντίσει για το κούρεμα των οφειλών των πολιτών του!».

Θύμισε μάλιστα, ότι επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή είχαν διαγραφεί  όλα τα τοκογυλφικά πανωτόκια  των αγροτικών δανείων. «Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει και τώρα, για όλα τα δάνεια» τόνισε ο κ. Νικολόπουλος, προσθέτοντας πως «δεν είναι δυνατόν, οι τράπεζες, από τη μία να παίρνουν ζεστό χρήμα ανακεφαλαιοποίησης που το πληρώνει ο λαός και από την άλλη να απαιτούν την άρτια αποπληρωμή των δανείων που οι ίδιες χορηγούσαν αφειδώς. Στο κάτω – κάτω, κάθε τράπεζα έχει την ευθύνη των δανείων που χορηγούσε και ας την αναλάβει σήμερα για να ανακουφιστούν οι πολίτες» πρόσθεσε.

«ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ 200.000 ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ»

Επίσης, ο ΓΓ του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος τόνισε πως η μνημοναική «μηχανή» είναι έτοιμη να… κουρέψει και σπίτια. «Είναι έτοιμοι για 200.000 πλειστηριασμούς. Μπορεί η ανακοίνωση να έφερε τον τίτλο «νέες αντικειμενικές αξίες», αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για φοροεισπρακτικό μηχανισμό που προκαλεί ένα ακόμα πλήγμα στη σχεδόν εξαφανισμένη μεσαία τάξη» τόνισε, μιλώντας και για «ξένο δάκτυλο» προκειμένου, περιουσίες – φιλέτα να περάσουν από τα χέρια Ελλήνων στα χέρια ξένων επιχειρηματιών, ενώ μίλησε και για το μεγάλο κύκλωμα των «κορακιών» στην Ελλάδα, που φιλοδοξεί να βάλει στο χέρι περιουσίες για ένα κομμάτι ψωμί.

«Οι Έλληνες, ενωμένοι, πρέπει να πουν ένα μεγάλο όχι. Κουρεύτηκαν οι μισθοί, οι συντάξεις, τα επιδόματα. Τώρα θα κουρέψουν  και τις περιουσίες του κοσμάκη, με τις τράπεζες να μην χρεώνονται το παραμικρό, αντιθέτως να διεκδικούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ως ανακεφαλαιοποίηση που θα πληρώσουν οι επόμενες γενιές. Δεν υπάρχουν περιθώρια για διαχωρισμούς, λοιπόν. Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, νέοι και γέροι, όλοι μαζί, πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο όχι. Ως εδώ και μη παρέκει! Τα σπίτια των Ελλήνων είναι τα σύγχρονα οχυρά, μέσα στα οποία θα δώσουμε την μάχη της ελευθερίας και της δημοκρατίας…» πρόσθεσε ο κ. Νικολόπουλος, καταλήγοντας πως η «μεγάλη μάχη» θα ξεκινήσει το φθινόπωρο…

Κατοχυρώνονται επαγγελματικά δικαιώματα στους ηλεκτρολόγους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ΕΠΑΣ

Μετά την επεξεργασία του ΠΔ από το ΣΤΕ, επεξεργάζονται σχετική ΚΥΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες
Απαντήσεις Σκορδά - Αρβανιτόπουλου στον Λευτέρη Αυγενάκη.
Για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τη δυνατότητα έκδοσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, απαντούν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ.κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και Αθανάσιος Σκορδάς μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρουν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας : «σχετικά με το πεδίο των «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων», εκπονήθηκε, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συναρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), το οποίο φέρει τον τίτλο «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», όπου συμπεριλαμβάνεται ρύθμιση που αφορά και τα πτυχία ΕΠΑ.Σ. της προαναφερθείσας ειδικότητας. Για το ανωτέρω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έχει ήδη ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη νομοτεχνική του επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας».

Με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), στο άρθρο 11 του ν. 3879/2010 (Α΄163) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής, «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αυτών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ήτοι των αποφοίτων των I.E.Κ. με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί».

Όπως επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος στο έγγραφό του προς τον Λευτέρη Αυγενάκη: «οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, επεξεργάζονται ήδη σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, το οποίο αφορά στη χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων σπουδών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων τίτλων Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών των ΕΠΑ.Σ με εκείνα των κατόχων τίτλων σπουδών ΤΕΕ Α΄ κύκλου και ΤΕΕ Β΄ κύκλου».

Σάββατο 29 Ιουνίου 2013

Πέντε φόροι «φωτιά» μέχρι το τέλος του χρόνου

Μέσα στον Ιούλιο θα πάρουν το εκκαθαριστικό με την πρώτη δόση, όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις - Μέχρι το τέλος του άλλου μήνα θα έχουν αποσταλεί τα εκκαθαριστικά με τον ΦΑΠ του 2011 και του 2012

Πραγματικός Γολγοθάς περιμένει τους φορολογούμενους καθώς μέχρι το τέλος του 2013 θα κληθούν να καταβάλλουν συνολικά πέντε φόρους.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ήδη 850.000 πολίτες έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις και εντός του Ιουλίου θα λάβουν το εκκαθαριστικό σημείωμα για την πληρωμή της πρώτης δόσης.

Παράλληλα η ΔΕΗ και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ξεκινήσει την έκδοση των λογαριασμών που συμπεριλαμβάνουν και το ειδικό τέλος ακινήτων, το οποίο για το τρέχον έτος είναι μειωμένο κατά 15% σε σχέση με τους φόρους που καταβλήθηκαν πέρυσι ενώ το υπουργείο Οικονομικών αποστέλλει τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα έτη 2011 και 2012, ενώ το φθινόπωρο θα αποσταλούν και τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΦΑΠ του έτους 2013.

Διαβάστε αναλυτικά, όπως δημοσιεύει η εφημερίδα «Καθημερινή» τους φόρους που καλούμαστε να πληρώσουμε:

Φόρος εισοδήματος. Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων έχει αρχίσει και περίπου 850.000 φορολογούμενοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους. Συνολικά φέτος θα υποβληθούν περίπου 6.000.000 φορολογικές δηλώσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν τις δηλώσεις ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις θα υποβληθούν στις εξής ημερομηνίες:

• για τα ψηφία 1 και 2 έως και την 22α Ιουλίου 2013,
• για τα ψηφία 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,
• για τα ψηφία 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,
• για τα ψηφία 7 και 8 έως και τη 12η Αυγούστου 2013,
• για το ψηφίο 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013
• και για το ψηφίο 0 έως και την 30ή Αυγούστου 2013.

Φέτος οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν περισσότερους φόρους, γεγονός που οφείλεται στον συνυπολογισμό στην εισφορά αλληλεγγύης όλων των εισοδημάτων.

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας ξεκινάει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η αποστολή των σημειωμάτων για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011 και 2012. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου. Η αποπληρωμή τους θα γίνει σε επτά μηνιαίες δόσεις. Ο ΦΑΠ επιβάλλεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ. Ο ΦΑΠ του 2013 έχει προγραμματιστεί να αποσταλεί τον Σεπτέμβριο και θα καταβληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις.

Τον Ιούλιο η ΔΕΗ θα αποστείλει τους πρώτους λογαριασμούς που θα συμπεριλαμβάνουν το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) για το 2013, που είναι μειωμένο κατά 15% σε σχέση με το 2012.

Σημειώνεται ότι το ΕΕΤΑ θα καταβληθεί σε 4 δόσεις, ύστερα από τις έντονες πιέσεις της τρόικας να εισπραχθεί όλο το ποσό από το ειδικό τέλος το 2013 και να μην υπάρξει η ανάγκη να ληφθούν νέα μέτρα ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων θα καταβληθεί βάσει νόμου και στα ακίνητα που δεν έχουν αποπερατωθεί, όπως άλλωστε προβλεπόταν και μέχρι σήμερα με διοικητικές πράξεις. Oι συντελεστές παραμένουν ίδιοι με εκείνους που υπολογιζόταν το τέλος του 2012 και το ποσό που θα προκύπτει θα μειώνεται κατά 15%.

Δηλαδή, κάποιος που πλήρωνε ειδικό τέλος 1.000 ευρώ τον χρόνο θα πληρώσει φέτος 850 ευρώ. Για τα ακίνητα εκτός αντικειμενικών τιμών οι τιμές ζώνης για τον υπολογισμό του τέλους θα αναπροσαρμοσθούν από 3 ευρώ το τ.μ., που ήταν το 2012, με τη μέση τιμή ζώνης του δήμου στον οποίον ανήκουν. Φόρο θα κληθούν να πληρώσουν και οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

protothema.gr

Ανάκαμψη από το 2014 προβλέπει ο Χρ. Σταϊκούρας

H χώρα διανύει περίοδο πρωτοφανούς ύφεσης με πρωτόγνωρη ανεργία, αλλά σήμερα μπορεί να ελπίζει για το μέλλον, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο 9ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ.

Τόνισε πως η κυβέρνηση έδωσε δείγματα ότι η χώρα περνάει με αποφασιστικότητα στο πεδίο των δύσκολων, αλλά αναγκαίων, αποφάσεων και πως οι στόχοι επιτυγχάνονται.

«Δεν έχουν δημιουργηθεί βέβαια συνθήκες εφησυχασμού, αλλά δεν δικαιολογούνται μίζερες προσεγγίσεις» επισήμανε και έκανε λόγο για σταθεροποίηση φέτος, ανάκαμψη την επόμενη χρονιά και επαναφορά σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

«Χρόνος και χώρος για δημαγωγία, λαϊκισμό και καλλιέργεια ψευδαισθήσεων δεν υπάρχει» συμπλήρωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Κωστόπουλος: Η Alpha Bank θα διεκδικήσει το ΤΤ

Την πρόθεση της Alpha Bank να διεκδικήσει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της του ιδρύματος, Γιάννης Κωστόπουλος, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας.

Tόνισε ότι στόχος είναι η απόκτηση και η διατήρηση της αυτονομίας του ΤΤ και όχι η απορρόφησή και ενοποίησή του.

Στρέφοντας το βλέμμα του στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Κωστόπουλος επισήμανε ότι «όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακεφαλαιοποιήσεως των τραπεζών, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα αποτελείται από λίγους, αλλά ισχυρότερους ομίλους, επαρκώς κεφαλαιοποιημένους, και από μερικές υγιείς μικρές τράπεζες».

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο πρόεδρος του ΔΣ της Alpha Bank τόνισε ότι «ήδη διαφαίνονται» οι «πρώτες ενδείξεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας», προσθέτοντας πως αυτές «αναμένεται να ισχυροποιηθούν προοδευτικά, καθώς θα λαμβάνονται μέτρα αναπτυξιακού σκοπού».

Παρά ταύτα, ο κ. Κωστόπουλος στάθηκε στην ανάγκη συνέχισης της προσαρμογής και της μεταρρυθμιστικής δραστηριότητας. Υπογράμμισε ότι η περίοδος 2013-2014 «χαρακτηρίζεται ως η κρισιμότερη καμπή της ελληνικής οικονομίας», με τον στόχο απεμπλοκής της χώρας από την κρίση να καθιστά «αναγκαία τη συνέχιση της προσαρμογής, συνοδευόμενης όμως με τον μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα».

Πηγή: .skai.gr
Enhanced by Zemanta

Στοιχεία για Έλληνες καταθέτες στο Λουξεμβούργο ζήτησε ο Στουρνάρας

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τις καταθέσεις Ελλήνων φορολογουμένων στο Λουξεμβούργο, ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών του Δουκάτου, ο Γιάννης Στουρνάρας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα».

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ η λίστα αναμένεται να παραδοθεί στις ελληνικές Αρχές στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ζητούνται “δεξαμενές” για τις επόμενες απολύσεις

Το μοντέλο της εν λειτουργία αναδιάρθρωσης επιλέγει η κυβέρνηση για την ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα), η οποία πρωταγωνίστησε το προηγούμενο διάστημα στα σενάρια των απολύσεων.

Ο Γιάννης Στουρνάρας συναντήθηκε χθες με τη Φώφη Γεννηματά και συζήτησαν το σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, που πρέπει να παρουσιάσουν τις επόμενες ημέρες στην Τρόικα.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών δήλωναν μετά τη συνάντηση, ότι στην περίπτωση της ΕΑΣ δεν πρόκειται να ακολουθηθεί το μοντέλο της ΕΡΤ, δηλαδή το λουκέτο, αλλά θα προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση εν λειτουργία, χωρίς να αποκλείουν τις απολύσεις σε μεταγενέστερο χρόνο.

Είναι δεδομένο, πάντως, ότι το σχέδιο εξυγίανσης θα αφορά και απολύσεις, σε συνδυασμό με πιθανή εθελούσια έξοδο και στη συνέχεια συγχώνευση με τις υπόλοιπες αμυντικές βιομηχανίες (ΕΑΒ, ΕΛΒΟ), που απασχολούν συνολικά περίπου 2000 εργαζόμενους. Δεν αποκλείεται, μάλιστα και το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης μίας από τις τρεις αμυντικές βιομηχανίες, της ΕΛΒΟ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υποχρέωση για 2000 απολύσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2013 έχει καλυφθεί με το κλείσιμο της ΕΡΤ, ενώ άλλες 2000 δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν απολυθεί έως το τέλος του έτους.

Οι σχεδιασμοί του οικονομικού επιτελείου ενόψει τρόικας

Όσο το δυνατόν γρηγορότερα επιδιώκει η κυβέρνηση να κλείσει τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, η οποία φθάνει στην Αθήνα τη Δευτέρα και θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι με τον Γιάννη Στουρνάρα και στις 6 το απόγευμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στόχος, η έγκριση των 8,1 δισ. ευρώ έως τα τέλη Ιουλίου προκειμένου να μην υπάρξει εμπλοκή με τη συμμετοχή του ΔΝΤ, που απαιτεί να είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση για τον επόμενο χρόνο.

Η εκταμίευση του ποσού θα γίνει σταδιακά με βάση την υλοποίηση ορόσημων, που θα συμφωνηθούν με την Τρόικα, με το οικονομικό επιτελείο να δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξο ότι οι δανειστές έρχονται με διάθεση να “τα βρούνε”, αναμένοντας τα δύσκολα από Σεπτέμβριο, όταν θα πρέπει να αποφασιστούν τα μέτρα της διετίας 2015-2016, καθώς και το εάν υπάρξει ανάγκη για πρόσθετα μέτρα και το 2014.

Το οικονομικό επιτελείο θα επιδιώξει:

-συμβιβασμό μέσω παράτασης έως τον Σεπτέμβριο για την κινητικότητα των 12500 υπαλλήλων στο δημόσιο, καθώς η υποχρέωση για τις 2000 απολύσεις έχει υπερκαλυφθεί με το λουκέτο στην ΕΡΤ,

-κάλυψη του δημοσιονομικού κενού, ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ για φέτος, κυρίως μέσω μέτρων εξοικονόμησης δαπανών στον ΕΟΠΥΥ, με την τρόικα να ανησυχεί ιδιαίτερα για την αρνητική δυναμική που εμφανίζουν τα ελλείμματα του οργανισμού,

-άρση της απαίτησης της τρόικας για είσπραξη του ενιαίου φόρου στα ακίνητα μέσω της ΔΕΗ με την παρουσίαση των “ασφαλιστικών δικλείδων” για την είσπραξή του από τις εφορίες,

-αναθεώρηση του στόχου για τις αποκρατικοποιήσεις, μετά το ναυάγιο στην πώληση της ΔΕΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν πρόσθετα μέτρα για την κάλυψη του κενού.

Ήλθε η ώρα της συγκέντρωσης για τους τραπεζικούς ομίλους

Ανοιξε η επόμενη φάση στην αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος και μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών στο τραπέζι βρίσκεται η πώληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Proton Bank, με τη Eurobank να δίνει και επισήμως το παρών, αφού ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, βάζει τέλος σε σενάρια περί «ξεπαγώματος» της συγχώνευσης με την Εθνική.

Για το Τ.Τ. βέβαιο θεωρείται το ενδιαφέρον των τριών εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών - Εθνικής, Alpha Bank, ΑΛΦΑ+4,88% Eurobank - στη διαδικασία που ήδη «τρέχει» το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να λάβουν ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία, ώστε να καταθέσουν προσφορές στη συνέχεια, με στόχο την ολοκλήρωση της πώλησης ως το τέλος Ιουλίου, έναντι της αρχικής προθεσμίας για τις 15 Ιουλίου.

Το κυρίαρχο ζήτημα
Η μάχη θα είναι έντονη για το νέο Τ.Τ., το οποίο τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να έχει τελειώσει με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, που αποτελεί βασικό ζητούμενο για κάθε υποψήφιο αγοραστή.
Σοβαρό είναι το ενδιαφέρον από την Alpha Bank, η οποία προετοιμάζει τη συμμετοχή της στη διαδικασία, ενώ ενδιαφέρον δείχνει και η Εθνική. Δυναμική παρέμβαση στην αναδιάταξη της αγοράς προαναγγέλλει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, ο οποίος σε επιστολή προς το προσωπικό αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στόχος για την τράπεζα είναι «να συμμετέχει αυτόνομα και δυναμικά, ως ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες, στη στρατηγική αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα το συντομότερο δυνατόν».
Θεωρώ δεδομένη και επιβεβλημένη την αυτόνομη πορεία και, επομένως, ας αφήσουμε πίσω μας κάθε ανησυχία που συνδέεται με την εκκρεμότητα της συγχώνευσης, σημειώνει ο κ. Μεγάλου, παραπέμποντας και στη στάση του ΤΧΣ κατά τη γενική συνέλευση της τράπεζας.
Οσον αφορά στον ιδιωτικό χαρακτήρα της Eurobank, ο νέος διευθύνων σύμβουλος τόνισε ότι «αποτελεί το DNA της τράπεζας» και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα εκπονώντας και υλοποιώντας ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο κ. Μεγάλου επισημαίνει στο προσωπικό την ανάγκη να επικεντρωθεί η τράπεζα στους πελάτες και να υπάρξει συστράτευση όλων, με στόχο να ανέλθει η τράπεζα στην κορυφή, ως συνέχεια μιας πορείας 22 ετών.

Από το εξωτερικό
Το ΤΧΣ διά της Goldman Sachs, που είναι σύμβουλός του, έχει διερευνήσει πιθανό ενδιαφέρον από το εξωτερικό αλλά η διεκδίκηση εντοπίζεται στην ελληνική αγορά καθώς, πλην της Τράπεζας Πειραιώς, ΠΕΙΡ+1,65% για τις λοιπές συστημικές τράπεζες το νέο Τ.Τ. μπορεί υπό προϋποθέσεις να δώσει σημαντικό πλεονέκτημα, αφού μετά τη μείωση του προσωπικού η τράπεζα διατίθεται «καθαρή» και με προίκα καταθέσεων της τάξης των 11 δισ. ευρώ.
Το ενεργητικό διαμορφώνεται σε 13,7 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα της εθελούσιας εξόδου λήγει στις 4 Ιουλίου και απευθύνεται σε περίπου 700 άτομα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενώ ήδη καταγράφεται ενδιαφέρον συμμετοχής από τους εργαζομένους.
Με ίδιο χρονοδιάγραμμα, ως το τέλος Ιουλίου, θα γίνει η πώληση της Νέας Proton, για την οποία ενδιαφέρον αναμένεται να δείξει καταρχάς μόνο η Eurobank που έχει μείνει και έξω από τον κύκλο των εξαγορών εξαιτίας της συγχώνευσης με την Εθνική. Σύμβουλος του ΤΧΣ για την πώληση της Νέας Proton, που έχει καταθέσεις 1 δισ. ευρώ και ενεργητικό 1,3 δισ. Ευρώ, είναι η Rothchild.
Η πώληση των δύο τραπεζών που βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του ΤΧΣ είναι ένα από τα προαπαιτούμενα που έχει θέσει η τρόικα στο μνημόνιο, ενώ, γενικότερα, η διάθεση των συμμετοχών του Ταμείου είναι το ζητούμενο ώστε να επιστραφούν κατά το δυνατόν κεφάλαια στο Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό θα δρομολογηθεί η εκ νέου ιδιωτικοποίηση της Eurobank με προσέλκυση θεσμικών και στρατηγικών επενδυτών περί τον Οκτώβριο.
ΑΝΝΑ ΔΟΓΑ - naftemporiki.gr
Enhanced by Zemanta

Σκουρλέτης: Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για τους αγωγούς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, έκανε το δικό του σχόλιο μιλώντας στο Real FM αναφορικά με τη συμφωνία για τον αγωγό TAP.

«Το γεγονός ότι θα περάσει από τη χώρα μας ο αγωγός είναι κάτι που δίνει δυνατότητες» ανέφερε ο κ. Σκουρλέτης ωστόσο επεσήμανε ότι «η συμφωνία που έχει κλείσει η κυβέρνηση δεν είναι καλή».

«Τις μεγάλες δυνατότητες που δίνει η επιλογή της διέλευσης από την Ελλάδα η κυβέρνηση δεν τις αξιοποιεί» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε ότι «αν θέλαμε με δύο λόγια να περιγράψουμε την τακτική της κυβέρνησης θα λέγαμε ότι υπάρχει μία παντελής έλλειψη εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για τα ζητήματα των αγωγών».

Συνελήφθη 55χρονη για εξαπάτηση μικροεπιχειρηματιών

Συνελήφθη 55χρονη, που εξαπατούσε συστηματικά μικροεπιχειρηματίες, αποσπώντας τους χρηματικά ποσά με το πρόσχημα παροχής επιδοτήσεων μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Η συλληφθείσα, μαζί με τους συνεργούς της που αναζητούνται, παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος εταιρείας που διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα και με το πρόσχημα παροχής επιδοτήσεων έπειθε τους μικροεπιχειρηματίες και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά, που κυμαίνονταν από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία είχε εξαπατήσει συνολικά 11 άτομα, λαμβάνοντας περίπου 25.000 ευρώ.

Η Emma Delta επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να αποκτήσει το 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ

Μετά τα δημοσιεύματα των Financial Times που ανέφεραν ότι η αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ βρίσκεται στον αέρα, η Emma Delta, που είναι η μοναδική υποψήφια για την εξαγορά του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ απο το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, με ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να αποκτήσει το 33% του οργανισμού.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση

Η Emma Delta επιβεβαιώνει σήμερα ότι παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην προσφορά της για την αγορά από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) του 33% των μετοχών στην ΟΠΑΠ Α.Ε., τη μητρική εισηγμένη εταιρεία του Ελληνικού ομίλου.

Η Emma Delta επαναλαμβάνει ότι, σε αντίθεση με πρόσφατες παραπλανητικές δηλώσεις, αναφορές μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλες αβάσιμες εικασίες, δεν επιδιώκει με κανέναν τρόπο να αναμειχθεί ή και να επηρεάσει τις νόμιμες συμβατικές σχέσεις του ΟΠΑΠ, τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μέλλουσές, ή τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.

Η μόνη ανησυχία της Emma Delta είναι το να διασφαλιστεί ότι το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβατικές σχέσεις του ΟΠΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και της διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών πλήρως με συνήθεις όρους και τιμές αγοράς (arm's length), πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές και να τηρούνται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Με προϋπόθεση την τήρηση του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου, η Emma Delta είναι έτοιμη να προχωρήσει και να επενδύσει στον ΟΠΑΠ με σκοπό τη δημιουργία μιας βιώσιμης, καλά οργανωμένης επιχείρησης, που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας.

Σχετικά με την Emma Delta:

Η Emma Delta είναι ένα επενδυτικό σχήμα μεταβλητού κεφαλαίου, (Ιδιωτικό Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο) ιδρυθέν βάσει των νόμων της Δημοκρατίας της Κύπρου. Αναγνωρισμένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Αρ. 47 (1) του 1999. Οι μετοχές διαχείρισης της Emma Delta ανήκουν στον κ. Jiri Smejc και κ. Γεώργιο Μελισσανίδη. Οι επενδυτές στο ταμείο περιλαμβάνουν: Emma Group, KKCG, ICT Group, J&T Finance Group, τους Έλληνες επιχειρηματίες Δημήτριο και Γεώργιο Μελισσανίδη και τον Έλληνα επιχειρηματία Χρήστο Κοπελούζο.

Η προσφορά της Emma Delta για το 33% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στον ΟΠΑΠ έγινε δεκτή στις αρχές Μαΐου από το ΤΑΙΠΕΔ. Η προσφορά της Emma Delta ανέρχεται σε περίπου € 652 εκατομμύρια. Ως μέρος της συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία / το ΤΑΙΠΕΔ θα λάβει επίσης € 60.000.000 ως μέρισμα. Η υπογραφή και η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Enhanced by Zemanta

Πάγωμα των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και μειώσεις για τη βιομηχανία ανήγγειλε η ΔΕΗ

«Πάγωμα» των τιμολογίων χαμηλής τάσης (για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες), που απελευθερώνονται από την Δευτέρα 1η Ιουλίου, ανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθ. Ζερβός, μιλώντας στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που συνεδρίασε το Σάββατο στην Αθήνα.

Παράλληλα, αναμένονται μειώσεις της τάξης του 15% στα βιομηχανικά τιμολόγια μέσης τάσης, καθώς και ελάφρυνση των τιμολογίων στην υψηλή τάση (μεγάλες βιομηχανίες) μετά την ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης και τις διαπραγματεύσεις, που έχουν μεσολαβήσει μεταξύ της ΔΕΗ και των επιχειρήσεων.

Απών από τη γενική συνέλευση ήταν ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ και μέλος του ΔΣ της επιχείρησης (εξελέγη εκπρόσωπος των εργαζομένων τον περασμένο μήνα), Ν. Φωτόπουλος, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι θα συμμετείχε σήμερα στο συλλαλητήριο, που διοργάνωσαν σωματεία και ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια: σύμφωνα με το μνημόνιο και τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, το σύνολο των τιμολογίων της ΔΕΗ με εξαίρεση αυτά που ισχύουν για τους ευάλωτους καταναλωτές θα διαμορφώνονται από τη Δευτέρα ελεύθερα και θα ελέγχονται απολογιστικά από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Ως τώρα, η ΡΑΕ εισηγείτο στο ΥΠΕΚΑ για το ύψος των τιμολογίων και οι αποφάσεις λαμβάνονταν από την κυβέρνηση. Ο κ. Ζερβός τόνισε ότι τα τιμολόγια δεν θα αλλάξουν την 1η Ιουλίου και ότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για την πολιτική ως το τέλος του έτους.

Για τους ευάλωτους καταναλωτές (άτομα με χαμηλό εισόδημα, ΑΜΕΑ, άνεργοι κλπ.) ισχύουν περισσότερες ευκολίες πληρωμής, απαγόρευση διακοπής και ειδικό τιμολόγιο, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί 440.000 καταναλωτές (150.000 περισσότεροι σε σχέση με την αρχή του χρόνου).

Για την αποκρατικοποίηση

Ο κ. Ζερβός ανέφερε ακόμη ότι η επιχείρηση αναμένει τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποίησης, που περιλαμβάνει τον διαχωρισμό και την πώληση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (που αντιπροσωπεύουν το 30% του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού) και τμήματος της εμπορίας, προκειμένου να διαμορφωθεί η λεγόμενη «μικρή ΔΕΗ». Αναμένεται, δηλαδή, ο καθορισμός των μονάδων που θα πουληθούν, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα περάσουν στη νέα εταιρεία το 30% των πελατών. Το σχέδιο αποκρατικοποίησης περιλαμβάνει ακόμη πώληση συμμετοχών στα δίκτυα και διάθεση του 17% των μετοχών (από το 51% που ελέγχει σήμερα το Δημόσιο).

Η ΔΕΗ θα προχωρήσει, επίσης, σε απόσυρση παλιών, αντιοικονομικών και ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο, κυρίως πετρέλαιο, αλλά και λιγνίτη. Η απόσυρση θα γίνει σταδιακά, με τη θέση σε εμπορική λειτουργία τις επόμενες εβδομαδες της νέας μονάδας φυσικού αερίου στο Αλιβέρι (417 μεγαβάτ) και στη Μεγαλόπολη (800 μεγαβάτ), στα τέλη του 2014, που θα αντικαταστήσουν το παλιό παραγωγικό δυναμικό. Οι πετρελαϊκές μονάδες ωστόσο δεν θα αποξηλωθούν, αλλά θα τεθούν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας για να αξιοποιηθούν σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Express Service: Κέρδισε τη μάχη και 2,9 δισ. από την Εθνική Ασφαλιστική


Νικητής στη πολύχρονη δικαστική του διαμάχη με τη «Εθνική Ασφαλιστική» βγήκε ο ισχυρός άνδρας της Express Service, Γιάννης Ραπτόπουλος.

Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο Αθηνών επιδίκασε στην Express Service το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ για παραβίαση σειράς διατακτικών, αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, για αθέμιτο ανταγωνισμό της Εθνικής Ασφαλιστικής στον κλάδο της οδικής βοήθειας.

Μετά την απόφαση αυτή και με έναν πιθανό συμβιβασμό που θα προκύψει μεταξύ των δύο πλευρών, ο κ. Ραπτόπουλος θα καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεων του προς ΙΚΑ και εφορία, ένα θέμα που είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις το προηγούμενο διάστημα.

«Νιώθω δικαιωμένος για αυτή την εξέλιξη καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα σπιλώθηκε το όνομά μου, χωρίς ο κόσμος να γνωρίζει όλες τις διαστάσεις του θέματος που άφορα τόσο εμένα όσο και την Express Service. Στη σημερινή Ελλάδα, η δικαιοσύνη είναι η μόνη στην οποία μπορεί κανείς να στηριχθεί. Η απόφαση αυτή, εκτός από την τακτοποίηση των οφειλών, είναι καθοριστική για να σταθεί η Express Service στα πόδια της», τόνισε στη Voria.gr ο κ. Ραπτόπουλος.
voria.gr

Euromedica: εν αναμονή ρευστού, νέα συνέλευση στις 24/7

Σε αναμονή για τις αρχές του φθινοπώρου βρίσκεται η Euromedica προκειμένου να ξεκινήσει η εισροή του ρευστού από τη συμφωνία της εταιρίας με το Ελβετικό fund, ενώ συνεχίζεται το πρόγραμμα εξωστρέφειας του Ομίλου, για την προσέλκυση ασθενών από το εξωτερικό.

Ήδη λειτουργεί γραφείο της Euromedica στην Τρίπολη της Λιβύης, ενώ εξακολουθούν οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ντουμπάι και το Κατάρ.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σήμερα κατά τη γενική συνέλευση της Euromedica, στην οποία μετείχε το 74,35% των μετόχων.

Στη συνέλευση εγκρίθηκε η αντικατάσταση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας του θανόντος Προέδρου – Α' Διευθύνοντος Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζαρακοβίτη, από το νέο μέλος του Δ.Σ. κ. Πέτρο Λυριντζή, ενώ σημειώθηκε ότι παρότι το πρώτο τρίμηνο του 2013 κινήθηκε πτωτικά από πλευράς κύκλου εργασιών, παρουσίασε θετικό EBITDA.

Επίσης αποφασίσθηκε να συζητηθούν τα θέματα υιοθέτησης μέτρων για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας, εκλογής νέου Δ.Σ., μελών επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, σε νέα συνέλευση που ορίσθηκε για τις 24 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι.

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Στην τελική ευθεία η ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Η αντίστροφη μέτρηση για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ξεκίνησε πλέον. Η διαδικασία μπήκε στην τελική ευθεία, καθώς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ενέκρινε το χρονοδιάγραμμα και τους όρους αξιοποίησης. Στο μεταξύ, για την περίπτωση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς προωθείται το μοντέλο της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών.

Στην περίπτωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε τους όρους αξιοποίησης για την πώληση του 100% των μετοχών και τη μεταβίβαση του ελέγχου της εταιρίας σε επενδυτή, ο οποίος θα επιλεγεί μέσω διεθνούς, ανοιχτού, πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι στο τελικό στάδιο.

Οπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα το ΑΠΕ, για τον ΟΛΠ προωθείται η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, αλλά το ποσοστό θα προσδιορισθεί από την προσέλκυση των επενδυτών και το ενδιαφέρον της αγοράς.

Την ίδια ώρα, ομάδα λιμεναργατών που αντιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών μπήκε στην αίθουσα που γινόταν η Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ, με πανό κατά της ιδιωτικοποίησης των λιμανιών και φωνάζοντας συνθήματα.

Στο μεγάλο «μέτωπο» του ΟΠΑΠ, υπήρξε ανακοίνωση της Emma Delta, του επενδυτικού σχήματος που πλειοδότησε στον διαγωνισμό για την απόκτηση του 33% του Οργανισμού, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την εξαγορά του συγκεκριμένου ποσοστού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «η μόνη ανησυχία της Emma Delta είναι να εξασφαλίσει ότι το νομικό πλαίσιο που ισχύει για κάθε συμφωνία που αφορά τον ΟΠΑΠ, μεταξύ των οποίων και η κατάλληλη εταιρική διακυβέρνηση, γίνεται πλήρως σεβαστό και τηρείται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη». Η Emma Delta προσθέτει ότι τηρουμένων όλων αυτών των νομικών πλαισίων, είναι έτοιμη να προχωρήσει μπροστά και να επενδύσει στον ΟΠΑΠ.

Τέλος, νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν για τη ΔΕΠΑ, για την οποία ο διαγωνισμός πώλησης κατέστη πρόσφατα άκαρπος. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκης Παπαγεωργίου, έκανε λόγο για ενδιαφέρον ευρωπαϊκού ενεργειακού ομίλου σε δηλώσεις του στο ΒΗΜΑ FM.


Πέτυχε την ανακεφαλαιοποίηση η Attica Bank

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank, με αποτέλεσμα να αποτελεί την πρώτη τράπεζα που καταφέρνει να ανακεφαλαιοποιηθεί χωρίς τη στήριξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, καλύφθηκε στο 100% τόσο η έκδοση νέων μετοχών, όσο και η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρονται τα εξής:

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 65,76% με την καταβολή συνολικού ποσού 131.121.386,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 227.618.119 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων μετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά το 100%.

Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «∆ικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»),που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων καλύψεως ομολογιών, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 54,07% με την καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 ομολογίες, ενώ 305.310.495 ομολογίες έμειναν αδιάθετες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα, 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων ομολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού ∆ανείου ανήλθε σε 100%.

Κατόπιν των ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο της Αttica Bank πρόκειται να συνεδριάσει έως την Τρίτη 2/7/2013 προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό αδιάθετων μετοχών και ομολογιών και να προβεί στις προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό ∆ελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟ∆ ενέργειες.

Δέσμευση της Emma Delta για τον ΟΠΑΠ

Στο μέτωπο της σημαντικής αποκρατικοποίησης του ΟΠΑΠ, για την οποία έχουν ακουστεί πολλά το τελευταίο διάστημα, υπήρξε σήμερα μια ανακοίνωση της Emma Delta, του επενδυτικού σχήματος που πλειοδότησε στον διαγωνισμό για την απόκτηση του 33% του Οργανισμού, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την εξαγορά του συγκεκριμένου ποσοστού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η μόνη ανησυχία της Emma Delta είναι να εξασφαλίσει ότι το νομικό πλαίσιο που ισχύει για κάθε συμφωνία που αφορά τον ΟΠΑΠ, μεταξύ των οποίων και η κατάλληλη εταιρική διακυβέρνηση, γίνεται πλήρως σεβαστό και τηρείται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Η Emma Delta προσθέτει ότι τηρουμένων όλων αυτών των νομικών πλαισίων, είναι έτοιμη να προχωρήσει μπροστά και να επενδύσει στον ΟΠΑΠ.

Η Eurobank συνεχίζει αυτόνομα. Χωρίς την Εθνική

Τέλος στα σενάρια ενεργοποίησης του σχεδίου συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα έδωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Χρήστος Μεγάλου, προς το προσωπικό της Τράπεζας, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του.

«Στόχος όλων μας είναι η Eurobank να συμμετέχει αυτόνομα και δυναμικά, ως ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες, στη στρατηγική αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα το συντομότερο δυνατόν. Θεωρώ δεδομένη και επιβεβλημένη την αυτόνομη πορεία της και, επομένως, ας αφήσουμε πίσω μας κάθε ανησυχία που συνδέεται με την εκκρεμότητα της συγχώνευσης. Αυτό ακριβώς αντανακλά και η δήλωση του ΤΧΣ στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία ”η Eurobank θα παραμείνει διοικητικά ανεξάρτητη, έχοντας την πλήρη στήριξη του βασικού μετόχου της, με στόχο την επιστροφή της σε ένα ιδιωτικό καθεστώς το συντομότερο δυνατό”», αναφέρει στην επιστολή του.

«Όσον αφορά τον ιδιωτικό χαρακτήρα της Eurobank, ξέρουμε πολύ καλά όλοι, ότι αυτός αποτελεί το DNA της Τράπεζάς μας και προς αυτήν την κατεύθυνση θα δουλέψουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, εκπονώντας και υλοποιώντας ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων», επισημαίνει, επίσης, ο κ. Μεγάλου.

Στο 19,68% η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ΑΜΚ της Πειραιώς

Στο 19,68% ανήλθε η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η τράπεζα Πειραιώς σε συνέχεια της από 03.06.2013 ανακοίνωσής της περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 8,429 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ το άρτιο ποσών) (η «Συνολική Αύξηση») εν μέρει με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας και με ιδιωτική τοποθέτηση με μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και εν μέρει με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ανακοίνωση αυτή, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα στοιχεία κάλυψης της Συνολικής Αύξησης.

Ειδικότερα εκ του ποσού της Συνολικής Αύξησης:

(Α) Στο πλαίσιο της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης (ανώτατου ποσού 7,335 δισ. ευρώ.

(α) ποσό 399.999.998,90 ευρώ αντλήθηκε με καταβολή μετρητών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με μερική κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας για το ποσό αυτό και την ανάληψη 235.294.117 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και με τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ η καθεμία.

(β) ποσό 324.942.848,40 ευρώ αντλήθηκε με καταβολή μετρητών μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους-κατόχους κοινών μετοχών της Τράπεζας και από όσους απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης, κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης με ανάληψη 191.142.852 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ η καθεμία.

(Β) Στο πλαίσιο της αύξησης λόγω εξαγορών ανώτατου ποσού 1,094 δισ. ευρώ:

(α) ποσό 569.999.998,90 ευρώ αντλήθηκε με εισφορά σε είδος ομολόγων εκδόσεως του EFSF από το ΤΧΣ και την κάλυψη 335.294.117 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών από το ΤΧΣ με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ η καθεμία για την αύξηση ΑΤΕbank, και

(β) ποσό 523.999.999,80 ευρώ αντλήθηκε με εισφορά σε είδος ομολόγων εκδόσεως του EFSF από το ΤΧΣ και την κάλυψη 308.235.294 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών από το ΤΧΣ με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ η καθεμία για την αύξηση κυπριακών.

Κατόπιν των ανωτέρω 3.888.268.914 μετοχές έμειναν αδιάθετες. Εξ αυτών, με την από 28.06.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας 422.758.161 μετοχές κατανεμήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920 στα πρόσωπα που υπέβαλαν δηλώσεις προεγγραφής και σε επενδυτές που δήλωσαν στη διοίκηση της Τράπεζας πρόθεση ανάληψης μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ για κάθε μετοχή.

Οι υπόλοιπες εκ των αδιαθέτων μετοχών διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 38/30.11.2012 στην τιμή διάθεσης των 1,70 ευρώ ανά μετοχή με την εκ μέρους του εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με εισφορά ομολόγων εκδόσεως EFSF.

Επομένως, συνολικά αντλήθηκαν κεφάλαια ποσού 8.428.999.999,80 ευρώ, το δε ύψος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.487.470.588,20 ευρώ , ήτοι η συνολική αύξηση καλύφθηκε κατά ποσοστό 100%, εκδόθηκαν συνολικά 4.958.235.294 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία.

Το αντληθέν ποσό από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης ανέρχεται σε 1.443.631.721 ευρώ, ήτοι 19,68% της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 38/2012, θα εκδοθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) στους ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση, ενώ η Τράπεζα δεν θα προχωρήσει στην έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου προς το Ταμείο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της συνολικής αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.06.2013, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 2.271.770.384,28 ευρώ, διαιρούμενο σε (i) 5.072.567.951 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, (ii) 77.568.134 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές του Ν. 3723/2008 ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία, και (iii) 1.266.666.666 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές του Ν. 3723/2008 ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία.

Οι νέες μετοχές που εκδίδονται από την αύξηση (οι «Νέες Μετοχές») και οι τίτλοι εκδόσεως του ΤΧΣ που θα ενσωματώνουν δικαίωμα αγοράς των κοινών μετοχών της Τράπεζας τις οποίες απέκτησε το ΤΧΣ στο πλαίσιο της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης και της αύξησης ΑΤΕbank (οι «Τίτλοι ΤΧΣ» / «warrants»), θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών σε άυλη μορφή με πίστωση της μερίδας και του λογαριασμού αξιών στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (ΣΑΤ), σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών και των Τίτλων ΤΧΣ στους ως άνω λογαριασμούς των δικαιούχων, ο αριθμός των μετοχών των οποίων παρέχεται δικαίωμα απόκτησης με την άσκηση ενός Τίτλου ΤΧΣ (warrant) και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και Τίτλων ΤΧΣ στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το χρονοδιάγραμμα που περιελήφθη στο Ενημερωτικό ∆ελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση Αlpha Bank – Εμπορικής

Ολοκληρώθηκε σήμερα η νομική συγχώνευση της Αlpha Bank με την Εμπορική Τράπεζα, με την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: «Σήμερα ο όμιλος της Αlpha Bank διαθέτει δίκτυο άνω των 1.200 σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου, είναι:

- Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την 1.2.2013

- Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης, την 31.5.2013, με υπερκάλυψη της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Alpha Bank

- Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης την 28.6.2013 και η δημιουργία της ενιαίας Alpha Bank».
Enhanced by Zemanta

Νέα "βόμβα": Αναστέλλεται η λειτουργία ασφαλιστικής εταιρείας

Με απόφασή της η Τράπεζα της Ελλάδος, αναστέλλει την λειτουργία της εταιρείας "Διεθνής Ένωσις".

Όπως διαβάζουμε στο FlashNews, τα χαρτοφυλάκια της εταιρείας, η οποία είναι κρητικών συμφερόντων, στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε πελάτες κυρίως από Ηράκλειο και Χανιά.

Η νέα αυτή απόφαση που έρχεται λίγους μήνες μετά το "λουκέτο" στην "EVIMA" αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες  ασφαλισμένους.

Εκταμιεύθηκε δόση 250 εκ. για επέκταση της Γραμμής για Πειραιά


Στην εκταμίευση δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ προς την Αττικό Μετρό Α.Ε. προέβη  η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Το δάνειο χορηγήθηκε με στόχο τη διεκπεραίωση των εργασιών επέκτασης της Γραμμής 3 προς Πειραιά. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα, από την Αττικό Μετρό. Τα έργα για την επέκταση του Μετρό στον Πειραιά αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2017. Το ποσό των 250 εκατ. ευρώ αποτελεί την α” δόση του συνολικού δανείου, ύψους 450 εκατ. ευρώ. Η εκταμίευση του υπολοίπου ποσού των 200 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες και θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των έργων.

Υπενθυμίζεται, ότι τον περασμένο Δεκέμβριο είχε γίνει η εκταμίευση 250 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση του Μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει εγκριθεί το αίτημα της Αττικό Μετρό Α.Ε. για πίστωση ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Σε σχετικές δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό Α.Ε.,Χρήστος Τσίτουρας, τόνισε πως: «Η πραγματοποίηση των ανωτέρω, όπως ακριβώς είχαν προγραμματισθεί και προαναγγελθεί, καταδεικνύει αφενός την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων απέναντι στο έργο και την τεχνογνωσία της Αττικό Μετρό ΑΕ και αφετέρου την έμπρακτη υποστήριξη της προς την ελληνική οικονομία, καθώς σημαντικά χρηματικά ποσά εκταμιεύονται στην παρούσα οικονομική συγκυρία, ενισχύοντας και την αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας μας».

Φ. Σαχινίδης: Οι τράπεζες είχαν αναλάβει περισσότερους κινδύνους από όσους έπρεπε πριν από την κρίση


Κριτική στη συμπεριφορά των τραπεζών και στους χειρισμούς που έγιναν πριν από την κρίση άσκησε ο Φίλιππος Σαχινίδης μιλώντας στην  παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Παπαδογιάννη «Το Άδοξο Τέλος: Η Μετέωρη Πορεία, Η Συντριβή και η Αναγέννηση των Ελληνικών Τραπεζών».

«Είναι σωστή η επισήμανση του συγγραφέα ότι οι τράπεζες δεν είχαν επενδύσει σε τοξικά προϊόντα όπως οι τράπεζες άλλων χωρών αλλά είναι εξίσου σωστό ότι είχαν αναλάβει περισσότερους κινδύνους από όσους έπρεπε την περίοδο που η πιστωτική επέκταση ήταν άνω του 20% σε ετήσια βάση.


Είναι σωστό ότι το PSI «έφαγε» κεφάλαια αλλά εξίσου ίσως και μεγαλύτερες είναι οι απώλειες στο χαρτοφυλάκιο των δανείων των τραπεζών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ Σαχινίδης.

Το βιβλίο θέτει προβληματισμούς και απαντά στο ερώτημα πως φτάσαμε στην κρίση της χώρας, μια κρίση πρωτίστως παραγωγικού προτύπου που μετεξελίχτηκε σε κρίση δημοσιονομική και τέλος σε κρίση τραπεζική.

Μια κρίση που αναδείχτηκε μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης το 2007 και τροφοδοτήθηκε από τις αδυναμίες στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωζώνης.

Ο κ Σαχινίδης επεσήμανε μεταξύ άλλων:

Μέσα σε λίγες γραμμές ο συγγραφέας εξηγεί ότι στην Ελλάδα δεν χρηματοδοτούνταν οι επιχειρηματίες με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο αλλά με βάση την κοινωνική προέλευση.
Το σε ποιες επιχειρήσεις κατέληξαν τα χρήματα και ποια ήταν η τύχη τους είναι γνωστό από την ιστορία των θαλασσοδανείων της δεκαετίας του 1970 που δημιούργησαν τις προβληματικές επιχειρήσεις της δεκαετίας του 1980.

Ήταν τέτοια η αισιοδοξία και τόσο άφθονη η ρευστότητα στην οποία είχε πρόσβαση η χώρα μετά την ένταξη στην ΟΝΕ ώστε οι ελληνικές τράπεζες επεκτάθηκαν και εκτός των συνόρων ακολουθώντας σε πολλές περιπτώσεις έλληνες πελάτες τους που αναζητούσαν ευκαιρίες και εκτός Ελλάδας.

Όσοι δε προειδοποιούσαν για τους κινδύνους πιστωτικής επέκτασης ειδικά στον τομέα της τραπεζικής λιανικής αντιμετωπίζονταν ως ενοχλητικοί ήταν «απροσάρμοστοι» όπως λέει ο συγγραφέας και περιθωριοποιούνταν γιατί η επίτευξη των στόχων που έθεταν οι διοικήσεις για την ανάπτυξη των εργασιών συνοδεύονταν από τεράστια μπόνους.

Σε όσους ανησυχούσαν για την ανεξέλεγκτη πορεία της πιστωτικής επέκτασης οι διοικήσεις των τραπεζών επικαλούνταν ως επιχείρημα «ότι είμαστε πολύ λίγο δανεισμένοι. Η υπόλοιπη Ε.Ε είναι πάρα πολύ μπροστά από εμάς. Γι αυτό συνεχίζω να λέω ότι οι τράπεζες έχουν ακόμα πεδίον δόξης λαμπρόν». Από συνέντευξη τραπεζίτη στον συγγραφέα το 2005.
Κανείς όμως από αυτούς δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αν οι τράπεζες αξιολογούσαν ικανοποιητικά σε ποιους έδιναν αυτά τα δάνεια ιδιαίτερα τα καταναλωτικά.
Η αν τα επιχειρηματικά δάνεια χρησιμοποιούνταν για επενδύσεις η για καταναλωτικούς σκοπούς. Και βέβαια οι ευθύνες οι δικές τους δεν είναι λίγες γιατί αυτές εμπόδισαν την λειτουργία του Τειρεσία και του Λευκού Τειρεσία όπως επίσης ευθύνες έχει και η ΤτΕ.

Εξίσου προβληματικό υπήρξε και το καθεστώς της τραπεζικής εποπτείας στην Ελλάδα. Ήταν μειονέκτημα της Συνθήκης του Μάαστριχτ η απουσία πρόβλεψης για ενιαία εποπτεία στην ΟΝΕ.

Η εποπτεία του χρηματοοικονομικού χώρου στην Ελλάδα ήταν κατακερματισμένη σε τρεις διαφορετικές εποπτικές αρχές οι οποίες δεν είχαν ένα θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας.

Σε μια χώρα με ένα τραπεζικό σύστημα που πριν την κρίση είχε ενεργητικό που ξεπερνούσε τα 400 δις, η άμεση συνεισφορά του στην προστιθέμενη αξία ήταν περίπου 5,3%, συνεισέφερε με σημαντικά ποσά στα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα και στην απασχόληση και είχε παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες ήταν ζήτημα αν το Τμήμα Κεφαλαιαγορών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων διέθετε περισσότερα από 6 άτομα!

Η χώρα παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισε στη διάρκεια της κρίσης κατάφερε να διαφυλάξει τις καταθέσεις των πολιτών κάτι που όπως αποδείχτηκε από την εμπειρία της Κύπρου δεν έπρεπε να θεωρείται δεδομένο.

Ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε για την Ελλάδα τον Μάιο του 2010 έγινε λίγες ημέρες πριν λήξει ένα ομόλογο. Η μη αποπληρωμή του θα οδηγούσε τη χώρα σε χρεοκοπία.

Και εδώ υποστηρίζω ότι τα σοσιαλιστικά κόμματα που είχαν ευθύνη των κυβερνήσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τους τα τελευταία τριάντα χρόνια θα πρέπει να αξιολογήσουν την εμπειρία από τις υποχωρήσεις τους σε ζητήματα ανεξέλεγκτης λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών και εποπτείας τους.

Τώρα καλούνται να δώσουν μια νέα μάχη στο εσωτερικό της Ευρώπης για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ενοποίησης αλλά και την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος μέσα από μια ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας με τελική κατάληξη μια μορφή ομόσπονδης Ευρώπης.
newmoney.gr

Στο 70% η πτώση της κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης


Με βαρέλι χωρίς πάτο παρομοίασε την ελληνική αγορά καυσίμων ο πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων Χρήστος Κομνηνός, αναφερόμενος, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων, στη δραματική πτώση... της κατανάλωσης που έφθασε για το πετρέλαιο θέρμανσης και το 70%.

Από την πλευρά του διευθύνων σύμβουλος Γ. Κωστόπουλος είπε ότι η εταιρία, όπως και το ΤΑΙΠΕΔ, αναμένει τη δεσμευτική προσφορά της SOCAR για την πώληση του ΔΕΣΦΑ, ενώ στον τομέα των ερευνών για υδρογονάνθρακες επισήμανε ότι η δραστηριότητα του ομίλου θα επικεντρωθεί στον ελληνικό χώρο, δηλαδή στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές και στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και νότια της Κρήτης όπου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι σεισμικές έρευνες και αξιολογούνται τα δεδομένα που προέκυψαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέλευση, η συνολική ζήτηση καυσίμων στην ελληνική αγορά το 2012 μειώθηκε κατά 17%, ενώ σε σχέση με το 2009 η πτώση φθάνει το 33%. Η αγορά πετρελαίου θέρμανσης κατέρρευσε, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, λόγω του πενταπλασιασμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που ανάγκασε τους καταναλωτές να στραφούν σε εναλλακτικές πηγές θέρμανσης (ξύλα, pellet κλπ.) που επιβάρυναν το περιβάλλον. Ο κ. Κωστόπουλος σημείωσε σχετικά ότι η Πολιτεία επιδοτεί από τη μια πλευρά τις ανανεώσιμες πηγές για προστασία του περιβάλλοντος αλλά με την αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο οδηγεί σε επιβάρυνσή του.

Η μείωση της ζήτησης οφείλεται στην άνοδο των τιμών και στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας η οποία όπως είπε ο κ. Κωστόπουλος είναι μεγαλύτερη σε βάθος και σε διάρκεια σε σχέση με το κραχ των ΗΠΑ του 1929. «Ο κλάδος της εμπορίας είναι σε ελεύθερη πτώση. Ο όγκος των πωλήσεων έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 1990», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Από τα 8.500 πρατήρια τα 2.000-2.500 έκλεισαν ή υπολειτουργούν.

Η πτώση της αγοράς είναι πρωτοφανής σε παγκόσμιο επίπεδο». Η μείωση των όγκων πωλήσεων συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 παρά το γεγονός ότι, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ το περιβάλλον σε σχέση με πέρυσι έχει βελτιωθεί, καθώς έχει ελαττωθεί ο κίνδυνος εξόδου από την ευρωζώνη και έχει αποκατασταθεί ως ένα βαθμό η εμπιστοσύνη από τις αγορές.

Τα ΕΛΠΕ θα διανείμουν μέρισμα ύψους 0.15 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2012, ενώ η καταβολή προμερίσματος για το 2013 θα εξαρτηθεί από την πορεία της αγοράς και την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ στις οποίες τα ΕΛΠΕ ελέγχουν το 35% των μετοχών.

Η δεσμευτική προσφορά για τον ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ αναμένεται σε ορίζοντα λίγων ημερών ή εβδομάδων, ενώ δεν θεωρείται ότι οι όροι που έθεσε η SOCAR με την αρχική της προσφορά θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

H Ασημίνα Ξηροτύρη, για την τεράστια καθυστέρηση στον εντοπισμό φοροφυγάδων του εξωτερικού


Κανένα αποτέλεσμα από τους ελέγχους των διαφυγόντων φόρων φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν αποστείλει εμβάσματα σε Τράπεζες του εξωτερικού.

Μετά από σειρά ερωτήσεων και παρεμβάσεων, η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη επανήλθε στο θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ζήτημα πλέον τιμής και αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και προφανώς ηθικής τάξης έναντι των πολιτών που υποφέρουν, με Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή.

Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου η προσπάθεια για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος δεν είχε απτά αποτελέσματα, και αυτό ενώ έχουν συναφθεί διακρατικές συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα φορολογικών υποθέσεων. Η καθυστέρηση αυτή κρίνεται αδικαιολόγητη δεδομένου ότι υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο καθώς και όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να επιτευχθεί άμεσα η πάταξη της φοροδιαφυγής που θα σημάνει την αύξηση των εσόδων του κράτους και κατά συνέπεια την ελάφρυνση όλων εκείνων που μέχρι σήμερα έχουν επωμιστεί το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης απαντώντας στη βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς επανέλαβε τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα των ελέγχων των φυσικών και νομικών προσώπων υπόπτων για φοροδιαφυγή, χωρίς να ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατάληξή τους και ουσιαστικά χωρίς να απαντήσει στο σαφές ερώτημα για την έκβαση των υποθέσεων που σχετίζονται με τις λίστες των πολιτών με εμβάσματα στο εξωτερικό για την περίοδο 2009-2012 (όπως λίστα Λαγκάρντ, Λιχτενστάιν κ.λπ).

Η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, αδυνατώντας να κρύψει την αγανάκτησή της, επισήμανε την ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση τουλάχιστον των ελέγχων των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια, και οι οποίοι έχουν κληθεί να καταθέσουν τροποποιητικές δηλώσεις, τονίζοντας ότι απαιτείται η λήψη μέτρων για τη βεβαίωση και την είσπραξη των αναλογούντων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων ακόμη και με κατασχέσεις.

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

Η ΔΡΑΣΗ για τον αγωγό ΤΑΡ: Ευκαιρία μείωσης του αδικαιολόγητα υψηλού κόστους του φυσικού αερίου στην Ελλάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπων της Gazprom και του διευθύνοντος συμβούλου της OMV, προκύπτει ότι έχουμε τα πιο ακριβά τιμολόγια στην Ευρώπη των 27 στο φυσικό αέριο (30% πιο ακριβό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που γίνεται περίπου 40% ακριβότερο, εάν συνυπολογισθεί και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης).

Με δεδομένη τη θετική εξέλιξη της επιλογής του αγωγού ΤΑP από την κοινοπραξία Shah Deniz, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να διευκρινισθεί κατά τη διαπραγμάτευση της τελικής συμφωνίας, αν μέσω αυτής, θα μειωθεί το κόστος αγοράς του φυσικού αερίου που πληρώνουν η βιομηχανία και ο καταναλωτής στην Ελλάδα.

Αυτή η αδικαιολόγητα υψηλή τιμή υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και οδηγεί δεκάδες επιχειρήσεις, που υποφέρουν εξίσου από την έλλειψη ρευστότητας και την υψηλή φορολογία, σε κλείσιμο ή σε μεταφορά σε γειτονικές χώρες.

Χρειάζεται πιο συγκεκριμένα να γνωρίζουμε εάν η συμφωνία για τον νέο αγωγό εξασφαλίζει μέρος του αερίου και για τις ελληνικές ανάγκες ή εάν ο TAP θα διασχίζει το ελληνικό έδαφος αποκλειστικά ως αγωγός διέλευσης.

Στην προσπάθεια αυτή είναι απαραίτητο να ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της θεσμικής υποχρέωσης του ευρωπαϊκού οργάνου να διασφαλίζει τις συνθήκες του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ.
Enhanced by Zemanta

ΣΥΡΙΖΑ: Ερωτηματικά για το Μνημόνιο μεταξύ ΟΛΠ και COSCO

Με αφορμή την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΛΠ και COSCO ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«H ξαφνική ανακοίνωση της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΛΠ και της θυγατρικής της COSCO ΣΕΠ Α.Ε. είναι προϊόν αδιαφανών διαβουλεύσεων και έρχεται να επιβεβαιώσει την κριτική μας ότι αυτή η κυβέρνηση διατίθεται να παραχωρήσει τα πάντα στην COSCO.

Αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία, δεν διασφαλίζουν τις εργασιακές σχέσεις ενώ πολλά είναι τα ερωτηματικά για το περιεχόμενο της συμφωνίας και για την πραγματική συνεισφορά της COSCO στην υλοποίηση των έργων που περιγράφονται στο μνημόνιο συνεργασίας.

Γι΄ αυτές τις επιχειρηματικές της πρωτοβουλίες και λόγω της «συνεχιζόμενης κρίσης στη χώρα και της μείωσης του ΑΕΠ» όπως αναφέρει το μνημόνιο συνεργασίας, η κυβέρνηση σκοπεύει να ανταμείψει την Κινέζικη εταιρεία με ένα δωράκι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, σε ετήσια βάση, μειώνοντας το τίμημα που είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στον δημόσιο ΟΛΠ. Η κυβερνητική προτεραιότητα είναι σαφής: εξόντωση της μέσης ελληνικής οικογένειας με φόρους και χαράτσια και ανακούφιση των μεγάλων επιχειρήσεων και των εχόντων που «πλήττονται» από την κρίση. Είναι προφανές ότι έτσι εννοούν την προσέλκυση επενδύσεων».
Enhanced by Zemanta

Eurobank: Οι μεταρρυθμίσεις θα κρίνουν την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης

Μέσω της επίτευξης των στόχων του προγράμματος κινητικότητας και τις αποχωρήσεις από το Δημόσιο, της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος της κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού των ασφαλιστικών ταμείων

«Η αποτελεσματικότητα της νέας κυβέρνησης θα κριθεί από την επιτυχία της στην ολοκλήρωση της διοικητικής μεταρρύθμισης μέσω της επίτευξης των στόχων του προγράμματος κινητικότητας και τις αποχωρήσεις από το Δημόσιο, της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος της κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού των ασφαλιστικών ταμείων», εκτιμούν οι αναλυτές της Eurobank, στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας. Επίσης θα κριθεί από τον επανασχεδιασμό του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, τονίζουν.

Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν επίσης ότι η αδυναμία συνεισφοράς των κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας είναι αναγκαίο να καλυφθεί με άλλον τρόπο για να αποφευχθεί η δημιουργία χρηματοδοτικού κενού για το 2013. Η τελική συμφωνία για την απευθείας χρηματοδότηση των τραπεζών από τον ESM δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, αναφέρουν επίσης.

Γουέι Τζιαφού: Κινεζικό fund ενδιαφέρεται για το Ελληνικό

Κινεζικό fund έχει εκφράσει ενδιαφέρον για το παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, ανέφερε ο πρόεδρος της Cosco Group, Γουέι Τζιαφού, κατά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του νέου υπουργού Ναυτιλίας, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, της Cosco ΣΕΠ, του ΟΛΠ  και του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να προχωρήσει η επέκταση του προβλήτα ΙΙΙ στο δυτικό μέρος.

Ο πρόεδρος της Cosco απηύθυνε κάλεσμα σε κινεζικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική κυβέρνηση και στην επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στήριξη που παρείχαν στην κινεζική πλευρά από το 2002 έως σήμερα οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος Κώστας Καραμανλής, Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), Γιώργος Ανωμερίτης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία πολύ μεγάλη επένδυση στη χώρα μας και στον Πειραιά, που σκοπεύει να του δώσει μεγάλη δύναμη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Γουέι Τζιαφού μεγάλο φίλο της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι από την αρχή εμπνεύστηκε, έπειτα από μια σειρά συναντήσεων με μέλη ελληνικών κυβερνήσεων, τις σημερινές επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, σήμερα μπαίνουν οι βάσεις για να συνεχίσουμε αυτό που είδαμε να εγκαινιάζουμε χθες, που ξεκίνησε από το 2002 από την πρώτη συζήτηση μέχρι την κατάληξη της συμφωνίας του 2008 και την οριστικοποίησή της το 2009.

«Σήμερα βάζουμε τις βάσεις για την επόμενη συμφωνία που ελπίζουμε να έρθει σύντομα και η υλοποίησή της να φέρει ακόμα περισσότερα κοντέινερ, θέσεις εργασίας, ισχύ στο λιμάνι του Πειραιά και περισσότερα έσοδα στην ελληνική οικονομία», τόνισε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Συνεχίζοντας είπε πως «πιστεύουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα που δίνουν βάθος στην οικονομία μας και προοπτική στις νέες γενιές. Εκτιμούμε ότι η στρατηγική συνεργασία που ξεκίνησε με την Κίνα και την COSCO είναι μια σχέση που θα χαρακτηρίζει τις γενιές που θα έρθουν».

Ο πρόεδρος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Στέλιος Σταυρίδης, μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, δήλωσε ότι είμαστε ευτυχείς και υπερήφανοι που η Ελλάδα μπορεί και έχει τόσο σημαντικούς συνεργάτες οι οποίοι μπορούν και δημιουργούν πλούτο για την κοινωνία μας και τον Πειραιά.

Κάθε μεγάλος οργανισμός, συνέχισε, κάθε μεγάλη χώρα διακρίνεται από ένα κοινό σημείο, να έχει σημαντικούς και σοβαρούς συνεργάτες. Το έχουμε πετύχει με τον COSCO, σημείωσε και επεσήμανε ότι ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη πιο ψηλά.

Επίσης πρόσθεσε ότι η θέση του ΤΑΙΠΕΔ για το θέμα του ΟΛΠ είναι δεδομένη: «Εμείς θέλουμε ένα λιμάνι του Πειραιά το οποίο να αναπτυχθεί συνολικά και όχι ετεροβαρώς».

Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας, η COSCO ΣΕΠ θα αναλάβει να κατασκευάσει το δυτικό μέρος του προβλήτα ΙΙΙ. Παράλληλα, στο ίδιο σημείο θα κατασκευαστεί από την COSCO ΣΕΠ ο νέος σταθμός πετρελαιοειδών που θα εξοφληθεί από το ελληνικό Δημόσιο σε ορίζοντα 15ετίας.
Επίσης ως αντισταθμιστικό όφελος θα κατασκευαστεί και ένα τουριστικό λιμάνι στο Πέραμα σε συνεργασία με το Δήμο Περάματος.

Όσον αφορά στο θέμα της φιλικής διευθέτησης που επιχειρείται από την COSCO, καθώς η κινεζική πλευρά ζητεί την κατάργηση του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος που καταβάλλει με σκοπό την κατασκευή με δικές της δαπάνες του προβλήτα, αυτό θα αποφασιστεί από τις δύο πλευρές έως το τέλος του χρόνου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχετικά με το υπόλοιπο λιμάνι του Πειραιά η COSCO έχει εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, ενώ έχει γνωστοποιήσει πως θα συμμετάσχει και στο διαγωνισμό για την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε συνεργασία με κινεζική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Σημειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ήταν υποχρεωμένο να παρουσιάσει τη στρατηγική αξιοποίησης των λιμανιών έως τις 28 Φεβρουαρίου. Ζήτησε και πήρε παράταση και τελικά υπέβαλε τη σχετική μελέτη στο Μέγαρο Μαξίμου και στην τρόικα στις αρχές Μαΐου. Ο κ. Σταυρίδης με δηλώσεις του έχει υποστηρίξει ότι μέχρι τέλος Ιουλίου, το ΤΑΙΠΕΔ θα παρουσιάσει την τελική του πρόταση, αν δηλαδή προκρίνει πώληση μετοχών ή παραχώρηση επιμέρους δραστηριοτήτων των λιμένων.
Enhanced by Zemanta

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...