Τρίτη 31 Μαΐου 2011

CENTRIC: Υποχώρηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίαςλόγω της ύφεσης.

Η εταιρεία CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Κύκλος Εργασιών: € 160,16 εκατ. έναντι € 195,05 εκατ. το 1ο τριμ. 2010 (-17,9%).
Μικτό Κέρδος: € 3,84 εκατ. έναντι € 4,81 εκατ. το 1ο τριμ. 2010 (-20,18%).
EBITDA: € 1,89 εκατ. έναντι € 3,56 εκατ. το 1ο τριμ. 2010 (-47,16%).
Καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας: € 0,77 εκατ. έναντι € 2,36 εκατ. το 1ο τριμ. 2010 (-67,49%).
Ίδια κεφάλαια (31/3/2011): € 36,30 εκατ. (+ 2,81%).

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε ευρώ 160,2 εκατ. έναντι ευρώ 195,1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2010 σημειώνοντας μείωση κατά 17,9%. Η πτώση αφορά όλες τις προϊοντικές κατηγορίες με εξαίρεση αυτή των παιχνιδιών (soft games) που κατέγραψε άνοδο. Τα ανωτέρω αποδίδονται στην παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Κερδοφορία

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε ευρώ 3,8 εκατ. έναντι ευρώ 4,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2010 καταγράφοντας μείωση της τάξης του 20,2%. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται αφενός στη μείωση του κύκλου εργασιών αλλά και στη οριακή μείωση του μικτού περιθωρίου που διαμορφώθηκε σε 2,4% έναντι 2,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα ευρώ 1,9 εκατ. έναντι ευρώ 3,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2010, μειωμένα κατά 47,2%. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται πέραν των ανωτέρω και στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για επέκταση σε νέες γλώσσες, π.χ. Σλοβάκικα και Αλβανικά.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του πρώτου τριμήνου του 2011 ανήλθαν σε ευρώ 1,8 εκατ. έναντι ευρώ 3,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι μειωμένα κατά 48,2% ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα ευρώ 1,4 εκατ. έναντι ευρώ 3,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2010. Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα εμφανίζονται αυξημένα λόγω της αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού, κόστος όμως το οποίο θα εξαλειφθεί ουσιαστικά με την μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές από την 1/5/2011, όφελος που θα αποτυπωθεί μερικώς στα αποτελέσματα του εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης. Σημειώνεται οτι δεν υπάρχει άλλη μακροπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση, πέραν της χρηματοδοτικής μίσθωσης του ακινήτου της έδρας του Ομίλου. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2011 στα ευρώ 0,8 εκατ. έναντι ευρώ 2,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Κεφαλαιακή διάρθρωση

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου την 31/3/2011 εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 2,8% και ανήλθαν σε ευρώ 36,3 εκατ. έναντι ευρώ 35,3 εκατ. την 31/12/2010, αύξηση η οποία αποδίδεται κυρίως στην κερδοφορία του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011. Συνεπώς, ο δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια) του ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε στο 0,86 την 31/3/2011 έναντι 0,97 την 31/12/2010, ενώ η επικείμενη μετατροπή των ομολογιών και συνεπακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα σηματοδοτήσει τη διαμόρφωση του δείκτη στα επίπεδα του 0,20.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η Centric, μέσω των στρατηγικών συνεργασιών της, δραστηριοποιείται πέραν της ελληνικής γλώσσας και σε άλλες γλώσσες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, ενώ παράλληλα δρομολογεί την επέκταση των υπηρεσιών της σε επιπλέον γλώσσες δημιουργώντας έτσι διασπορά και επιδιώκοντας ενεργό ρόλο στις αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Με γνώμονα τα παραπάνω, στις 30 Απριλίου της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος Centric μετά την απόφαση των ομολογιούχων δανειστών, κατόχων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης 2007 ύψους 23 εκατ., και των μετόχων της εταιρίας προχώρησε στην μετατροπή σε μετοχές του συνόλου του υπολοίπου του δανείου με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 20,2 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η εγκριτική απόφαση του Δ.Σ του ΧΑ για την εισαγωγή των νέων τίτλων προς διαπραγμάτευση. Με την ενέργεια αυτή ο δανεισμός του ομίλου και το συνεπαγόμενο κόστος εξυπηρέτησης τους ουσιαστικά θα εξαλειφθεί, επιτρέποντας στην Centric να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων.

Στοιχεία Πρώτου Τριμήνου:

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2011
Ποσά  σε χιλ. € Αποτελέσματα 
Α’ Τριμ  2010
Αποτελέσματα 
Α’ Τριμ. 2011
Δ% 2011 vs
2010
Πωλήσεις 195.050 160.159 -17,9%
Μικτό Κέρδος 4.812 3.841 -20,2%
(%) 2,4% 2,5%  
EBITDA 3.561 1.882 -47,2%
(%) 1,8% 1,2%  
ΕΒΙΤ 3.473 1.799 -48,2%
(%) 1,8% 1,1%  
EBT 3.295 1.413 -57,1%
(%) 1,7% 0,9%  
EATAM 2.356 766 -67,5%
(%) 1,2% 0,5%  
Enhanced by Zemanta

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: " Υπερχρεωμένοι καταναλωτές, μην υπογράφετε αναδανειοδοτήσεις"

 Η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, καταγγέλλει την πρακτική που εφαρμόζουν  ορισμένα υποκαταστήματα Τραπεζών στην Κρήτη,στους καταναλωτές- δανειολήπτες και συγκεκριμμένα ενώ οι δανειολήπτες πηγαίνουν να καταθέσουν την αίτηση της ρύθμισης του χρέους τους, βάσει του Ν.3869/2010, οι Τράπεζες επιστρατεύοντας κάθε φοβιστικό  και εκβιαστικό τρόπο ,τους πείθουν για την υπογραφή νέου δανείου, με μεγαλύτερο επιτόκιο και με αυξημένο κεφάλαιο, γράφοντας υποθήκη την μοναδική τους κατοικία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Κουβέλης: Άναδιάρθρωση με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής

Δήλωση του προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτη Κουβέλη, για τα θέματα της οικονομίας

«Η κυβέρνηση οφείλει να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιση του προβλήματος της χώρας με πολιτικούς όρους. Η διεκδίκηση αυτή είναι ρεαλιστική. Οφείλει να αναδείξει την αναγκαιότητα της θετικής αναδιάρθρωσης με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, μείωση του επιτοκίου και πενταετή περίοδο χάριτος.
Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι και ελληνικό και ευρωπαϊκό. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων της ελληνικής οικονομίας πρέπει να γίνεται και στο εσωτερικό της χώρας και στην Ευρώπη».

Ιδρυση 777 εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης


Σε 777 ανέρχονται οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μέχρι σήμερα από την «Υπηρεσία Μιας Στάσης».
Σύμφωνα με τον απολογισμό (4.4.2011 έως 29.5.2011) που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ιδρύθηκαν συνολικά 777 επιχειρήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης όλης της χώρας, ενώ εγγράφηκαν 4.935 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 3.759 είναι ατομικές) στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)
Αναλυτικά, σε 54 από τα 59 Επιμελητήρια της χώρας και σε 138 από τους περισσότερους από 2.000 συμβολαιογράφους που έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα, (από τους 3.200 που υπάρχουν πανελλαδικά και πιστοποιούνται καθημερινά), έχουν ιδρυθεί οι παρακάτω εταιρικοί τύποι:
ΑΕ 59
ΕΠΕ 143
ΕΕ 218
ΟΕ 357
ΣΥΝΟΛΟ 777
Από αυτές τις 777 επιχειρήσεις, οι 568 ιδρύθηκαν από τα Επιμελητήρια και οι 209 από συμβολαιογράφους.
Αντίστοιχα, η μορφή των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) πανελλαδικά, είναι η εξής:
ΑΕ: 89
ΟΕ: 597
ΕΕ: 310
ΠΑΕ: 1
ΕΠΕ: 172
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 4
Ευρωπαϊκός
Όμιλος
Οικονομικού
Σκοπού: 1
ΑΤΟΜΙΚΗ: 3759
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡ.: 2
ΣΥΝΟΛΟ: 4935

Η Υπηρεσία μίας στάσης απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας για κάθε μορφής εμπορική εταιρία στη χώρα μας.


Η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.), αποφέρουν τα εξής οφέλη:
- 1 ημέρα για την ίδρυση επιχείρησης αντί για 38,
- 1 σημείο επαφής για τον πολίτη αντί για 8,
- 1 διαδικασία αντί για 11,
- 5 πληροφοριακά συστήματα Υπουργείων διαλειτουργούν,
- 71 φορείς συνεργάζονται για τη λειτουργία της ΥΜΣ,
- 61,7% μειώνεται το κόστος σύστασης μιας ΕΠΕ,
- 54,2% μειώνεται το κόστος σύστασης των ΟΕ και ΕΕ,
- 50,2% μειώνεται το κόστος σύστασης μιας ΑΕ.

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενοποιεί:
- 59 μητρώα επιμελητηρίων,
- το μητρώο ΑΕ 54 Νομαρχιών,
- τα βιβλία εταιρειών σε 62 Πρωτοδικεία της χώρας.

Ασιατικά Χρηματιστήρια

Ανοδικά κινήθηκαν οι ασιατικές μετοχές με τον περιφερειακό δείκτη να ελαττώνει τις μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειες σε ένα έτος, εν μέσω εικασιών ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα επικυρώσουν το νέο πακέτο στήριξης στην Ελλάδα.
Ο δείκτης MSCI Asia Pacific Index σημείωσε άνοδο 1,1% φθάνοντας στις 135,75 μονάδες στις 10:49 π.μ. στο Τόκιο, οδεύοντας να κλείσει στα υψηλότερα επίπεδα από τις 13 Μαΐου.
Στην Ιαπωνία ο δείκτης Nikkei 225 αναρριχήθηκε 1,1%, στη Νότια Κορέα ο Kospi σημείωσε άνοδο 1,5%, στην Αυστραλία ο S&P/ASX 20 Index ισχυροποιήθηκε 0,9%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κέρδισε 0,9%, ενώ στην Κίνα αύξηση σε ποσοστό 0,3% σημείωσε ο Shanghai Stock Exchange Composite Index.
Κλειστές ήταν χθες οι αγορές στις ΗΠΑ λόγω του εορτασμού της Ημέρας Μνήμης, αλλά και στη Βρετανία, λόγω εορτής. Την Παρασκευή όλοι οι κύριοι αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν με άνοδο.
Μέχρι τα τέλη Ιουνίου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα αποφασίσουν για επιπλέον βοήθεια στην Ελλάδα, ενώ ο πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε, ότι, η πλήρης αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν αποτελεί επιλογή.
Ο Ελληνας πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε στις 27 Μαΐου, ότι, θα προχωρήσει μόνος του στα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα ώστε η χώρα να λάβει την πέμπτη δόση, μετά την αποτυχία συναίνεσης με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων.
Το ευρώ υποχώρησε στο 1,4280 ανά δολάριο ΗΠΑ.
www.naftemporiki.gr
Enhanced by Zemanta

Ανοδος του χρυσού

Gold Key, weighing one kilogram is used to acc...Image via Wikipedia Στα υψηλότερα επίπεδα σε χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων εβδομάδων αναρριχήθηκε την Τρίτη ο χρυσός καθώς οι φόβοι για το ελληνικό χρέος επισκίασαν την ανάκαμψη του ευρώ, ενώ το ασήμι όδευε να σημειώσει τις μεγαλύτερες απώλειες από το 2008.
Δημοσίευμα στην εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι η Γερμανία θα βοηθήσει την Ελλάδα στηρίζοντας το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, ωστόσο οι αναλυτές εκτιμούν, ότι, οι επενδυτές απέχουν από τις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλό ρίσκο εξ αιτίας του ελληνικού χρέους.
Η τιμή σποτ του χρυσού σημείωσε άνοδο 89 σεντς φθάνοντας στα 1.538,84 δολ. η ουγγιά στις 0210 ώρα Γκρίνουϊτς αγγίζοντας τα ημερήσια υψηλά επίπεδα των 1.540 δολ. στα οποία είχε αναρριχηθεί στις 4 Μαΐου. Μέσα στον μήνα που διανύουμε οι ράβδοι χρυσού έχουν υποχωρήσει 1,6% παραμένοντας κάτω από τα ιστορικά επίπεδα ρεκόρ των 1.575 δολ. η ουγγιά τα οποία άγγιξαν στις αρχές του μήνα.
Ανοδο 22 σεντς φθάνοντας στα 38,27 δολ. η ουγγιά σημείωσε το ασήμι, αλλά το πολύτιμο μέταλλο έχει υποχωρήσει 20% τον Μάϊο, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες από το 2008. Τον Απρίλιο το ασήμι άγγιξε επίπεδα ρεκόρ φθάνοντας τα 49,51 δολ. η ουγγιά.
Το ευρώ ισχυροποιήθηκε στο 1,4354 ανά δολάριο φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα σε τρεις εβδομάδες. Η φυσική αγορά χρυσού υστέρησε δραστηριότητας, ωστόσο εικάζεται ότι κάποιοι κερδοσκόποι θα προχωρήσουν σε πωλήσεις συμβολαίων για να πάρουν τα κέρδη τους.
Τέλος σημειώνεται ότι η ζήτηση από τη μεγαλύτερη χώρα κατανάλωσης χρυσού στον κόσμο, την Ινδία, πιθανόν να μειωθεί, καθώς η περίοδος των γάμων στη χώρα φτάνει στο τέλος της.
Enhanced by Zemanta

Ισχυρό και απόλυτα καταρτισμένο το δίκτυο συνεργατών της Megasoft!


Η μεγάλη επέκταση και ισχυροποίηση του δικτύου συνεργατών της Megasoft, σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων της με νέες εφαρμογές, της επέβαλαν την εγκαθίδρυση ενός νέου θεσμού στην εκπαίδευση και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στους συνεργάτες της, με στόχο πάντα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της. Στο διάστημα των τριών τελευταίων μηνών, η εταιρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διοργάνωσε ημέρες εκπαίδευσης για το δίκτυό της, ενώ ακολούθησαν εξετάσεις πιστοποίησης για όσους συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Χωρίς κανένα κόστος για τους συνεργάτες, με ουσιαστική εκπαίδευση και άψογη οργάνωση, ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα και ήδη ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου έχει παραλάβει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Η εταιρεία θα διοργανώσει και νέους κύκλους εκπαίδευσης και πιστοποίησης, ώστε να δώσει την ευκαιρία και σε άλλους συνεργάτες να πιστοποιήσουν την εξειδίκευσή τους πάνω στις εφαρμογές PRISMA Win® και να τους ανταμείψει με μία σειρά από οφέλη!

Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος έρευνας του Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2011

ALBA Graduate Business SchoolImage via WikipediaΤο ALBA Graduate Business School ανακοινώνει την έναρξη της πανελλήνιας έρευνας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2011. Το online ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ενεργό μέχρι τις αρχές Ιουλίου του 2011 στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/rci.

Στα αποτελέσματα της έρευνας του 1ου εξαμήνου του 2011, το 33% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού, ενώ άλλο ένα 52% δεν θα προβεί σε αυξήσεις μέσα στο 2011. Τέλος, το 52,4% των εταιρειών δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση.

Η έρευνα διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα. Ο 2ος κύκλος (2ο εξάμηνο) του 2011 διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα Μαϊος - Ιούνιος 2011 με την υποστήριξη της ECDL Hellas, εταιρεία μέλος του ομίλου PEOPLECERT.

Ο Δείκτης RCI έχει καθιερωθεί ως το βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Συνολικά πάνω από 600 επιχειρήσεις έχουν συμμετάσχει από το 2006 που η έρευνα ξεκίνησε στην Ελλάδα.

Όσες εταιρείες επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
www.alba.edu.gr/rci

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να μεταβείτε στην παραπάνω διεύθυνση ή να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της έρευνας κα Ζωή Κουρουνάκου, στο Tμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School, email: zkouroun@alba.edu.gr , τηλ: 210 8964531(εσωτ.212).
Enhanced by Zemanta

Η INTERAMERICAN ασφάλισε το ανθρώπινο δυναμικό της ATOS ORIGIN HELLAS S.A.

Atos OriginImage via WikipediaΤην INTERAMERICAN επέλεξε η Atos Origin Hellas SA για την ασφάλιση του ανθρωπίνου δυναμικού της εκτιμώντας την αξιοπιστία, αλλά και την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της εταιρείας στον χώρο των Ομαδικών Ασφαλίσεων.

Το πρόγραμμα, διευρυμένο και προσαρμοσμένο στις υφιστάμενες ανάγκες του προσωπικού της Atos Origin, καλύπτει τους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα μέλη με παροχές ασφάλειας ζωής, μόνιμης ολικής και μερικής ανικανότητας από ασθένεια και από ατύχημα, καθώς και με παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

«Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μια παροχή Ομαδικής Ασφάλισης από μια επιχείρηση στους ανθρώπους της εκτιμάται ιδιαίτερα ως στάση υπευθυνότητας και η INTERAMERICAN διαθέτει ευέλικτα και προσιτά προγράμματα στο μέτρο κάθε επιχείρησης» επισημαίνει ο Γ. Πλωμαρίτης, Διευθυντής Πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων της εταιρείας.

Η Atos Origin αποτελεί κορυφαία επιχείρηση υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής με ετήσια έσοδα της τάξεως των 5 δισ. ευρώ και απασχολεί 48.000 άτομα σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με κύριο όγκο εργασιών βασισμένο στην Ευρώπη παρουσιάζει μια ισχυρή αύξηση δραστηριοτήτων σε αναδυόμενες αγορές.
Enhanced by Zemanta

Η Βιομηχανία Χαλκού Αναζητά Μεγαλύτερη Δέσμευση σχετικά με την Αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών Πόρων

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού (ECI) θα απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της Πράσινης Εβδομάδας (Green Week), να στραφεί σε δύο τομείς, αναφορικά με την αποτελεσματική στρατηγική των Ευρωπαϊκών πόρων: την έλλειψη δεσμευτικών στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας και την ανάγκη για διασφάλιση της παροχής πολύτιμων πρώτων υλών.

Ο χαλκός προσφέρει 50% μείωση στις απώλειες που προκαλούνται από ανεπαρκείς ηλεκτρολογικούς εξοπλισμούς και συστήματα που υπάρχουν σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Επιπλέον, στο τέλος του κύκλου ζωής του, ο ανακτημένος χαλκός είναι 100% ανακυκλώσιμος, ξανά και ξανά, χωρίς καμία απώλεια στην επίδοσή του. Μέσα στο 2009, το 45% της ευρωπαϊκής ζήτησης για χαλκό προήλθε από την διαδικασία της ανακύκλωσης.

Αυτές οι ιδιότητες, καθώς επίσης η εγγενής αντοχή του χαλκού και η ανθεκτικότητά του στη διάβρωση, τον καθιστούν απαραίτητο σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, ο χαλκός που έχει κλείσει τον κύκλο ζωής του (ρινίσματα), εξάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλες ποσότητες για χώρες με χαμηλότερης ανάκτησης τεχνολογίες και φτωχότερες πρακτικές για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η δέσμευση στην ανάκτηση και ανακύκλωση χαλκού είναι προαπαιτούμενη για την δόμηση μια βιώσιμης Ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ο ανακυκλωμένος χαλκός δεν κοστίζει, δεν καταναλώνει ενέργεια και δεν αυξάνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Γι’ αυτό το λόγο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να προσφέρουν περισσότερη υποστήριξη σχετικά με την ανάκτηση και την ανακύκλωση χαλκού στην Ευρώπη.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τo Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού (ECI) κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας - Green Week – στο Περίπτερο 7, όπου θα παρέχεται ενημέρωση από τους εμπειρογνώμονες του ECI, σχετικά με τους τρόπους που συμβάλλει ο χαλκός στην αποδοτικότητα και την καινοτομία.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Χαλκού είναι η προώθηση και προβολή των πλεονεκτημάτων του χαλκού για τις σύγχρονες κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη μέσω των κεντρικών γραφείων του στις Βρυξέλλες και του δικτύου των έντεκα εθνικών Οργανισμών Ανάπτυξης Χαλκού. www.eurocopper.org

Σχετικά με την Πράσινη Εβδομάδα (Green Week) Η Πράσινη Εβδομάδα είναι το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο σχετικά με την Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον. Το θέμα αυτής της εβδομάδας είναι «Αποδοτικότεροι Πόροι – Χρησιμοποιείστε Λιγότερους, Ζήστε Καλύτερα», ec.europa.eu/environment/greenweek/

Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Air Liquide: Νέες επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία

Air Liquide7Image via Wikipedia
Νέες επενδύσεις ανακοίνωσε η Air Liquide, αυτή τη φορά στη Σαουδική Αραβία, η οποία, ως η πιο σημαντική οικονομικά χώρα της Μέσης Ανατολής, βρίσκεται υπό πλήρη ανάπτυξη 
Συγκεκριμένα, η Air Liquide Arabia και η Saudi Aramco ανακοίνωσαν την υπογραφή νέου μακροπρόθεσμου συμβολαίου για την προμήθεια αζώτου,για τις δραστηριότητες της Saudi Aramco στο Qurayyah.  Το άζωτο θα χρησιμοποιηθεί από την Saudi Aramco για την διαχείριση του θαλασσινού νερού που συνδέεται με την παραγωγή πετρελαίου. Το νέο αυτό συμβόλαιο αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας προμήθειας υδρογόνου, που υπογράφηκε από την Air Liquide Arabia τον Σεπτέμβρη του 2010, για την τροφοδοσία διυλιστηρίου μεγάλης κλίμακας της Saudi Aramco στο Yanbu.
Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.
Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, η Air Liquide Arabia θα επενδύσει περισσότερα από 35 εκατ. δολάρια (περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ) σε δύο μονάδες διαχωρισμού του αέρα συνολικής δυναμικότητας 500 τόνων την ημέρα.  Οι μονάδες θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν από τις ομάδες Engineering της Air Liquide και θα τεθούν σε λειτουργία το 2012Οι μονάδες αυτές θα εξυπηρετήσουν γενικότερα τις αυξημένες ανάγκες του κλάδου Βιομηχανικές Πωλήσεις – Εμπόριο της περιοχής.     
Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.
Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.
Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.
Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας. Στην Σαουδική Αραβία επίσης, η Air Liquide Al Khafrah Industrial Gases ξεκίνησε ένα νέο κέντρο εμφιάλωσης αερίων υψηλής καθαρότητας στοDamman, για την τροφοδοσία με ειδικά αέρια των κυριότερων πελατών της πετροχημικής βιομηχανίας.  Η επένδυση, η οποία περιλαμβάνει εξίσου την αλυσίδα διανομής για τα υγροποιημένα αέρια, ανέρχεται στα 10 εκατ. δολάρια (περισσότερα από 7 εκατ. ευρώ). 

Enhanced by Zemanta

Εορτασμός 1 έτους υλοποίησης στην Ελλάδα του Πιστοποιημένου από το GRI Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ένα χρόνο συμπληρώνει στην Ελλάδα τον Ιούλιο 2011 το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη(ΕΚΕ) και την Αειφόρο Ανάπτυξη, του Διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI).

Για πρώτη φορά το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2010. Ένα χρόνο μετά, το GRI Training Program έχει κατορθώσει να εκπαιδεύσει και στην Ελλάδα δεκάδες στελέχη οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με την έκδοση των Απολογισμών ΕΚΕ.

Με αφορμή την πρώτη επέτειο του προγράμματος αυτού, η Sustainable Development, certified training partner του GRI, διοργανώνει Εορταστική Εσπερίδα αφιερωμένη στην Εκπαίδευση για την ΕΚΕ και την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2011 στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση αυτή θα παρευρεθεί η κα Shivani Rajpal, training coordinator του διεθνούς οργανισμού GRI, η οποία θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, θα συζητηθούν και οι δυνατότητες ενσωμάτωσης των θεμάτων ΕΚΕ και Αειφορίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε τα μελλοντικά στελέχη της ελληνικής αγοράς, να υιοθετούν εκ των σπουδών τους μια πιο υπεύθυνη, περιβαλλοντική και κοινωνική συμπεριφορά.

Η Sustainable Development, διοργανώτρια της εκδήλωσης, έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 50 στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών σε θέματα ΕΚΕ κατά το τελευταίο έτος. Επιπρόσθετα, από το 2006 έχει εκπονήσει 24 Απολογισμούς ΕΚΕ σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα ακολουθώντας το διεθνές πρότυπο GRI-G3.

Σημειώνεται ότι η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το επόμενο πιστοποιημένο σεμινάριο που διοργανώνει η Sustainable Development στην Αθήνα στις 6 και 7 Ιουλίου 2011.

Enhanced by Zemanta

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων για ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007–2013.

Το Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ, αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών.

Με το Πρόγραμμα ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 300.000 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης και από 20.000 έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια.

Για τον πρώτο κύκλο υποβολής, οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr καιwww.ependyseis.gr/mis από τις 15/07/2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30/09/2011.

Περισσότερα

http://greekinnovation.blogspot.com/

Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Υπερ της δημοσίευσης ισολογισμών η ΕΣΕΕ

Υπέρ της δημοσίευσης ισολογισμών στα έντυπα ΜΜΕ φαίνεται πως ψηφίζει η ΕΣΕΕ με τον Πρόεδρο της Βασίλη Κορκίδη να κάνει την σχετική δήλωση στο πλαίσιο της παρουσίασης της πλατφόρμας «Γεωβάση».

Στο πλευρό των έντυπων ΜΜΕ όσον αφορά την δημοσίευση ισολογισμών, φαίνεται πως στέκεται η ΕΣΕΕ. Παρά τις προτάσεις διαφόρων φορέων (μεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου) για κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών στον Τύπο, η ΕΣΕΕ κρατάει διαφορετική στάση και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρός της Βασίλης Κορκίδης:«Οι ισολογισμοί θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Οφείλουμε και εμείς κάτι στον κόσμο της ενημέρωσης και τα ΜΜΕ που μας στηρίζουν».
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Αυγενάκης: «Η νοθεία και το λαθρεμπόριο καυσίμων προβληματίζει την αγορά, και τους καταναλωτές»

Συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για τον έλεγχο της αγοράς των υγρών καυσίμων και τον περιορισμό του λαθρεμπορίου κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, στο πλαίσιο της τοποθέτησής της στην ημερίδα που διοργάνωσε το ECOCITY με τίτλο «Πετρελαιοκίνηση. Το λαθρεμπόριο καυσίμων και οι συνέπειες στην υγεία, στην οικονομία και το περιβάλλον» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδικότερα, εισαγωγικά, τόνισε ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι καλό, σημειώνοντας μάλιστα ότι «σε περιπτώσεις διαπίστωσης νοθείας εκτός των προβλεπόμενων από τον Αγορανομικό Κώδικα ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται και διοικητικές κυρώσεις από τους κατά τόπους σύμφωνα με το Ν.3668/08» και πως «κλιμάκια του ΣΔΟΕ έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν ελέγχους, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι με σκοπό τον έλεγχο ποιότητας των καυσίμων» και «τα ληφθέντα δείγματα εξετάζονται από τις κατά τόπους Χημικές Υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά πληρούν τις ισχύουσες για τα καύσιμα προδιαγραφές».

Από την άλλη πλευρά, τόνισε ότι «η νοθεία και το λαθρεμπόριο συνεχίζει να προβληματίζει την αγορά, αλλά και τους ίδιους τους καταναλωτές» και πως «πέρα από την αυτονόητη, αναγκαία πάταξη του λαθρεμπορίου και της νοθείας, εξίσου κρίσιμο είναι να επικρατήσουν στην αγορά των υγρών συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού».

Λόγο έκανε και στην πρόσφατη επιβολή πλαφόν στη βενζίνη, επισημαίνοντας πως «το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ανακοίνωσε πρόσφατα την επιβολή πλαφόν στις ανώτατες τιμές πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης σε 13 νομούς της χώρας, θεωρώντας ότι θα υπάρχει έλεγχος των τιμών, που σπάνε την τελευταία περίοδο το ένα ρεκόρ ανόδου μετά το άλλο» και προσέθεσε ότι «ωστόσο, ο αρμόδιος Υπουργός, αγνόησε ότι και σε άλλους νομούς υπήρξε η ανάγκη ελέγχου των τιμών».

Διατυπώνοντας τη θέση της Δημοκρατικής Συμμαχίας ανέφερε ότι «η επιβολή πλαφόν στην τιμή του τελικού προϊόντος περιπτωσιολογικά σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας μας δεν επιλύει το πρόβλημα» και υπογράμμισε ότι «τα μονόπλευρα διοικητικά μέτρα κάθε άλλο παρά ελέγχουν τις πιθανές στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ «στοχοποιούν» αδίκως τους πρατηριούχους». Συνεπώς, «το πλαφόν στο τελικό προϊόν οφείλει να συνδυαστεί με το σχεδιασμό για την επιβολή ελέγχων των τιμών σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης, χονδρικής πώλησης και μεταπώλησης, αλλά και τη λήψη μέτρων με σκοπό την ομαλή λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των υγρών καυσίμων».

Ειδικότερα, με σκοπό τον έλεγχο της αγοράς, την επικράτηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή, πρότεινε:
Να επιβληθούν ανώτατες τιμές σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης, χονδρικής πώλησης και μεταπώλησης.
Να συστηματοποιηθούν οι αυστηροί έλεγχοι από πλευράς της πολιτείας όσον αφορά την ποιότητα, τη διακίνηση, την κοστολόγηση και τη φορολόγηση των υγρών καυσίμων.
Να προωθηθεί η πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία τιμολόγησης από τις εταιρίες και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των καταναλωτών μέσω της άμεσης αναπροσαρμογής των τιμών ανάλογα με την πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου.
Να καθοριστεί με σαφήνεια το πλαίσιο και η διαδικασία εξαγοράς των πρατηρίων από τις εταιρίες, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπου δημιουργούνται ολιγοπωλιακές καταστάσεις.
Να δοθούν άδειες για τη δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων και επιπλέον εταιριών.
Κλείνοντας, επισήμανε ότι «σε κάθε περίπτωση, η ενεργειακή εξάρτηση της οικονομίας μας από την αγορά υγρών καυσίμων επιτάσσει λεπτομερείς και προσεκτικούς χειρισμούς» και πως «ο υγιής και ελεύθερος ανταγωνισμός μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει για όλα τα επίπεδα αγοράς, αλλά και για τους καταναλωτές».

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΥ-ΚΟΥ

Αναβλήθηκε τελικά η εκδίκαση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, την οποία υπέβαλε η Κλουκίνας-Λάππας κατά της Κου-Κου, στις 18 Απριλίου.

Μέσω της αίτησης, για την οποία είχε οριστεί δικάσιμος στις 26 Μαΐου, η εταιρεία ζητούσε όπως αναγνωρισθεί προσωρινά νομέας των κινητών πραγμάτων κυριότητας, υποχρεώνοντας την Κου-Κου και κάθε τρίτο που τα κατέχει για λογαριασμό της, να αποδώσει στην εταιρεία τη νομή και κατοχή των «παρανόμως παρακρατηθέντων», όπως ανέφερε σχετικά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Κου-Κου, η εκδίκαση ήταν άνευ ουσίας, καθώς ήδη έχουν επιστραφεί όλα τα εμπορεύματα στην Κλουκίνας-Λάππας, αν και οι διαφορές παραμένουν μεταξύ των δύο πλευρών.

Επί του παρόντος, η βορειοελλαδίτικη εταιρεία πώλησης παιχνιδιών βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία συνδιαλλαγής, όπως ορίζει η υπαγωγή στο άρθρο 99, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει επιτύχει συμφωνία πιστωτών πάνω από 50%.

Σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, όπως και για το επιχειρησιακό πλάνο αναδιάρθρωσης, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές προσαρμογές βάσει των νέων εκτιμήσεων για τον κλάδο των παιχνιδιών.

Η νέα Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΒΕ

Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), μετά τις εκλογές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαΐου και εξέλεξε τη Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΒΕ για την επόμενη διετία ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


: Νικόλαος Πέντζος
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


: Ιωάννης Σταύρου
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


: Στέφανος – Λάζαρος Τζιρίτης
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


: Αθανάσιος Σαββάκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ


: Ευθύμιος Ευθυμιάδης
ΕΦΟΡΟΣ


: Χαρίλαος Αλεξόπουλος
ΜΕΛΟΣ


: Δημήτρης Αμπατζής
ΜΕΛΟΣ
: Κωνσταντίνος Κουκούντζος

Ακολούθησε η εκλογή των κατωτέρω δέκα Αριστίνδην Μελών :
Κωνσταντίνος Αποστόλου, Χρήστος Γιορδαμλής, Ελευθέριος Καλταπανίδης, Δημήτριος Λακασάς, Λιβέριος Μητακάκης, Μάρκος Μπόλαρης, Γεώργιος Νικολαϊδης, Βασίλειος Σκαρλάτος, Αθανάσιος Τζεβελέκης, Αναστάσιος Τζήκας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εκλογή δέκα Γ’ Αντιπροέδρων που μαζί με τους τρεις Αντιπροέδρους της Διοικητικής Επιτροπής συγκροτούν το Συμβούλιο των Αντιπροέδρων, ως εξής :

  • Κωνσταντίνος Αποστόλου, Πρόεδρος Ε.Κ.Ε. «Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος»
  • Χρήστος Γιορδαμλής, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου
  • Ελευθέριος Καλταπανίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας
  • Δημήτριος Λακασάς, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
  • Λιβέριος Μητακάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Φλώρινας
  • Μάρκος Μπόλαρης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχάνων Βιοτεχνών Επιχειρηματιών Χαλκιδικής
  • Γεώργιος Νικολαϊδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης
  • Βασίλειος Σκαρλάτος, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιοτεχνών Βιομηχάνων Ν. Ξάνθης «Δημόκριτος»
  • Αθανάσιος Τζεβελέκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Κιλκίς
  • Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος.

Αιφνιδιαστική παραίτηση του πρόεδρου των εμπόρων στη Λαμία

Χωρίς πρόεδρο έχει μείνει τις τελευταίες μέρες ο εμπορικός σύλλογος Λαμίας. Ο Γιώργος Γεωργαντάς παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του για αδιευκρίνιστους λόγους.
Η αποχώρησή του αιφνιδίασε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τον μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο, Γιάννη Βλαχογιάννη, να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου μέχρι την διεκπεραίωση των εκλογών που είναι την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

Προς το παρόν ο κος Γεωργαντάς δεν επιθυμεί να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις.
lamiastar.gr

Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Παραδόθηκε στη Βουλγαρία η νέα περιβαλλοντική μελέτη για τον «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη»

Παραδόθηκε στις βουλγαρικές αρχές η νέα αναθεωρημένη Μελέτη Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη.
Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας επιχειρεί να «ενταφιάσει» το έργο επικαλούμενη την προστασία του περιβάλλοντος και το ενδεχόμενο πλήγματος στην τοπική τουριστική βιομηχανία από την κατασκευή του αγωγού.
Της νέας μελέτης, που εκπονήθηκε από την κοινοπραξία Transbalkan Pipeline, προηγήθηκαν διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση. Η βασική αλλαγή συνίσταται στον τρόπο πρόσδεσης των δεξαμενόπλοιων στον κόλπο του Μπουργκάς, με κατασκευή προβλήτα αντί για πλωτήρες μονού σημείου πρόσδεσης για τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης ανοιχτής θαλάσσης.
«Σκοπεύουμε να φτιάξουμε ένα έργο που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι βουλγαρικές περιβαλλοντικές αρχές. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η βελτιωμένη μελέτη του προβλήτα για τη Βουλγαρία είναι η βέλτιστη λύση για τις αρχές, το κοινό και το ίδιο το έργο», δήλωσε ο Βλαντισλάβ Εμελιάνοφ, επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της ΤΒΡ.
piazzadelpopolo

Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Το νέο ΔΣ του ΣΒΒΕ

Τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 έγινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Κατά τις αρχαιρεσίες που επακολούθησαν, επί συνόλου 161 ψηφισάντων, εκλέχθηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά σειρά επιτυχίας: 


Τακτικά Μέλη με σταυρούς προτίμησης

1.         ΠΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Αδόλφου – Πέτρου
132
2.         ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Γεωργίου
91
3.         ΤΖΙΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΛΑΖΑΡΟΣ, του Αθανασίου
85
4.         ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Νικολάου
74
5.         ΜΑΚΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, του Θωμά
63
6.         ΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Χρήστου
59
7.         ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, του Νικολάου
56
8.         ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ, του Κωνσταντίνου
55
9.         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Σταύρου
51
10.      ΔΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Μάρκου
50
11.      ΠΑΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Νικολάου
48
12.      ΝΕΝΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, του Σταύρου
45
13.      ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του Ιωάννη
44
14.      ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Κωνσταντίνου
43
15.      ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, του Ευθυμίου
43
16.      ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του Γεωργίου
42
17.      ΚΟΘΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Στυλιανού
38
18.      ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, του Γεωργίου
38
19.      ΤΣΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του Δημητρίου
37
20.      ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, του Ευαγγέλου
36
21.      ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, του Ορέστη
36
22.      ΚΟΥΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, του Λεωνίδα
34
23.      ΡΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του Κωνσταντίνου
33
24.      ΟΥΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, του Γεωργίου
33
25.      ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, του Ματθαίου
32
26.      ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, του Ανδρόνικου
31
27.      ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, του Αναστασίου
30
28.      ΛΕΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Ιωσήφ
30
29.      ΒΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Γεωργίου
29
30.      ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του Κωνσταντίνου
29
31.      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Παντελή
29
32.      ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, του Βασιλείου
26
33.      ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Παναγιώτη
24
34.      ΚΥΡΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ, του Ιωάννη
16
35.      ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του Ναπολέοντος
14


Συνδεδεμένα Μέλη με σταυρούς προτίμησης

1.         ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, του Αποστόλου
54
2.         ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Γαρυφάλου
54
3.         ΚΑΛΕΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, του Ηλία
51
4.         ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ, του Στεργίου
42
5.         ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, του Κωνσταντίνου
28
6.         ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΙΑ, του Χριστόφιλου
24
7.         ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Δημητρίου
24
8.         ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Δημητρίου
22
9.         ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, του Λεωνίδα
19
10.      ΜΑΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Αθανασίου
19Εξελεγκτική Επιτροπή με σταυρούς προτίμησης

1.         ΠΡΩΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, του Πέτρου
67
2.         ΒΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Χρήστου
54
3.         ΞΕΝΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, του Κυρίλλου

Φοβάται τη στάση πληρωμών η Moody's

Στους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να αποφευχθεί η στάση πληρωμών στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Οίκος Moody's εκτιμώντας, ότι...
μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική για μια σειρά από χώρες.

Ο επικεφαλής της διεύθυνσης του Moody's για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, Άλαστερ Ουίλσον, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters τόνισε ότι μία στάση πληρωμών από μέρους της Ελλάδα μπορεί να υπονομεύσει το αξιόχρεο κι άλλων μελών της ευρωζώνης με δημοσιονομικά προβλήματα.

"Μία στάση πληρωμών από την Ελλάδα θα είναι πολύ αποσταθεροποιητική, μπορεί να έχει επιπτώσεις για το αξιόχρεο κι άλλων κρατών σε όλη την Ευρώπη", τόνισε ο Ουίλσον

Πρόσθεσε ότι κι άλλα κράτη μέλη στην ευρωζώνη μπορεί τελικά να δουν τον χαρακτηρισμό των επενδυτικών προϊόντων τους να γίνεται "σκουπίδι", διευρύνοντας το χάσμα με τους ισχυρότερους πιστωτές της ευρωζώνης. Η Πορτογαλία κι η Ισλανδία θα είναι ανάμεσα στους πρώτους αυτής της κατηγορίας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οίκοι αξιολόγησης λένε ότι οι επιλογές που διερευνούν για μία επιμήκυνση των ελληνικών κρατικών ομολόγων, που διακρατούν οι ιδιώτες, μπορεί να ερμηνευθούν ως μία οιωνεί στάση πληρωμών.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω υποβαθμίσεις, κάτι που θα κάνει ακόμα πιο ακατάλληλα για να δίνονται ως εγγυήσεις τα κρατικά ομόλογα της Ελλάδας.

Μία στάση πληρωμών απ την Ελλάδα θα μπορεί να λάβει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στους όρους και στις προϋποθέσεις ή ενός επιλεκτικού "ανασχεδιασμού" του χρέους ενώ, όπως ο Ουίλσον πρόσθεσε, όλες οι συναλλαγές αυτού του τύπου θα θεωρηθούν συναλλαγές για το χρέος σε μία στενόχωρη κατάσταση.

Κάτι τέτοιο θα εκληφθεί ως ότι στην ΕΕ απομένει, μόνον, η επιλογή της επιμήκυνσης των κρατικών ομολόγων, που αντιπροσωπεύουν επίσημο δανεισμό της Ελλάδας, όπως κι η μείωση του επιτοκίου τους.
enimerwsi.com
Enhanced by Zemanta

Τρίτη 24 Μαΐου 2011

Πολιτική παρέμβασή απο τους Βιομηχάνους. Ζητούν δημοψήφισμα!

Ο κλάδος που έχει υποστεί τις μικρότερες συνέπειες απο την κρίση ζητά απο τον Πρωθυπουργό να προβεί άμεσα σε δημοψήφιμα για το Μνημόνιο.

“Απομένει μόνο μία πολιτικά υγιής και εθνικά αξιοπρεπής λύση: να κληθεί ο λαός ν’ αποφανθεί άμεσα για την ακολουθητέα εθνική πορεία –μέσα από ένα δημοψήφισμα”.

Mε αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος πήρε θέση για το πολιτικό – και όχι μόνο οικονομικό – πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, επιτιθέμενος παράλληλα με οξύτητα στις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτό το αδιέξοδο.

Μιλώντας στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, ο κ. Δασκαλόπουλος τόνισε ότι το διακύβευμα του δημοψηφίσματος είναι βαθύτερα εθνικό:

“Προχωρούμε στον δρόμο που επιβάλλει η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, με τους όρους και με τις θυσίες που απαιτεί η παραμονή μας στην ευρωζώνη;  Είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλουμε το κόστος των αλλαγών που απαιτούνται για να μην κατέβουμε από το τρένο της Ευρώπης;

Ή αποχωρούμε και πορευόμαστε πλέον μόνοι, χωρίς τους όρους, αλλά και χωρίς τα δισεκατομμύρια των εταίρων μας;  Θέλει η κοινωνική πλειοψηφία να προκρίνει ένα δρόμο που  μας οδηγεί στο περιθώριο και την εθνικά υπερήφανη εξαθλίωση;”

Το ερώτημα που θα τεθεί στον λαό θα πρέπει να εμπεριέχει με απόλυτη σαφήνεια το κρίσιμο αυτό σταυροδρόμι μπροστά στο οποίο βρισκόμαστε.  Γιατί, αν αποτύχουμε, μοιραία θα τεθούμε εκτός ευρωπαϊκής τροχιάς, τόνισε ο κ. Δασκαλόπουλος.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ επισήμανε ότι έπειτα από έναν χρόνο, στον οποίο η χώρα διένυσε επώδυνη πορεία, είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ίδιο σημείο απ' όπου ξεκίνησε, ένα βήμα πριν απ' τον γκρεμό.

«Οι θυσίες δεν φαίνεται να έχουν πιάσει τόπο. Η κρίση παραμένει χωρίς ορατή διέξοδο. Εξακολουθούμε να βουλιάζουμε, ενώ υποτίθεται ότι πασχίζουμε ν' αλλάξουμε», ανέφερε ο κ. Δασκαλόπουλος και πρόσθεσε: «Η σιωπηλή πλειοψηφία βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση για το σήμερα, σε απόλυτη αβεβαιότητα για το αύριο, απρόθυμη ή ανήμπορη να συμβάλει σε οποιαδήποτε προσπάθεια».

Η παραγωγική οικονομία, συνέχισε, καταβάλλει αγόγγυστα το μερίδιο που της αναλογεί, «δεν είναι, όμως, διατεθειμένη να υποστεί αδιαμαρτύρητα κι άλλα έκτακτα χαράτσια κι άλλους φόρους κι άλλα βάρη, όταν βλέπει ότι αυτά πάνε για τη συντήρηση αυτού του κράτους των κομματικών πελατών, που καταχράται τους φόρους των πολιτών και αναδιανέμει στους εκλεκτούς του και στους επιτήδειους τον εθνικό πλούτο».

Ανέφερε ακόμη ότι οι περιστάσεις απαιτούν, και ο λαός έχει ανάγκη, μία ισχυρή διακυβέρνηση, αταλάντευτη στους στόχους της, ανυποχώρητη στις προθέσεις της. Και, μιλώντας για τη συναίνεση, εξέφρασε την ευχή «έστω και αυτή την ύστατη στιγμή, να καταστεί δυνατή η συνεννόηση μεταξύ των πιο υπεύθυνων δυνάμεων της χώρας». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σήμερα η ευχή αυτή δεν είναι ρεαλιστική γιατί «μία τέτοια πολιτική συναίνεση ήταν εφικτή και θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί πριν από έναν χρόνο, όταν η χώρα προσέφυγε στο Μνημόνιο για να σωθεί. Σήμερα, φοβούμαι ότι η συναίνεση είναι καμένο χαρτί. Και χωρίς πολιτική συναίνεση δεν μπορεί να υπάρξει εθνική συστράτευση».

Τέλος, ο κ. Δασκαλόπουλος υπογράμμισε, ότι δεν έχει καμία αμφιβολία πως «οι κομματικοί, μιντιακοί, οικονομικοί και ιδεολογικοί πάτρωνες της μεταπολίτευσης θα δώσουν λυσσαλέα μάχη, για να καθηλώσουν τον τόπο στα μέτρα τους», εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι υπάρχουν δυνάμεις στην τάξη των εργαζομένων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της νεολαίας, που μπορούν να κερδίσουν τη μάχη.


ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Enhanced by Zemanta

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...